Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Höstbudgetsatsningar för Sveriges natur

Publicerad

Regeringen föreslår satsningar för totalt 2,2 miljarder kronor nästa år på vår svenska natur. Satsningen ska bland annat bidra till att hejda artutrotningen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Värdefull och vacker natur

Naturen som tillflykt i krisens spår

Under året har människor vallfärdat till Sveriges 30 nationalparker och mer än 5 000 naturreservat, många viktiga för friluftsliv och turism. Områdena behöver förvaltas och skötas för biologisk mångfald och friluftsliv. Statliga leder i fjällen och vandringsleder i skyddade områden ökar tillgängligheten samt ger bättre förutsättningar för friluftsliv och naturturism. Förvaltningen och skötseln skapar sysselsättning över hela landet.

Regeringen föreslår att medlen för åtgärder för värdefull natur förstärks med 400 miljoner kronor under 2021. Medel kommer att användas i huvudsak för länsstyrelsernas arbete med skötsel av natur och anläggningar för friluftsliv t.ex. vandringsleder. Tillsammans med satsningen mot invasiva arter förväntas denna satsning skapa cirka 450 årsarbetstillfällen.

Mer värdefull natur ska skyddas

Välmående och livskraftiga ekosystem är viktiga för människans livsmiljö och kan inte tas för givna. Den biologiska mångfalden minskar globalt, ekosystemtjänsterna försämras och en miljon arter riskerar att utrotas från jordens yta. I Sverige har antalet arter som riskerar utrotning ökat med 11 procent de senaste fem åren.

Resurserna för skydd av värdefull natur ska säkras. Regeringen förslår därför att medlen för skydd av värdefull natur förstärks med 600 miljoner kronor under 2021. På så sätt kan Naturvårdsverket och länsstyrelserna öka arbetet med att skydda värdefull natur. Arbetet går ut på att Naturvårdsverket betalar ut ersättning till markägaren och att länsstyrelserna beslutar om bildande av naturreservat.

Naturen gör klimatjobbet åt oss genom restaurerade våtmarker

Utsläpp från dikade torvmarker, som tidigare var våtmarker, står för 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter, dvs. mer än Sveriges personbilstrafik. Genom att återväta dikade torvmarker till naturligt fungerande våtmarker, kan avgången av växthusgaser från dessa marker minska relativt snabbt.

Återskapandet av våtmarker och återvätning av dikade torvmarker bidrar därmed till många stora positiva effekter på både klimatet och biologisk mångfald. Utöver det bidrar det till att balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet samt minska övergödningen.

Nu föreslår regeringen en satsning på återvätning av våtmarker. Satsningen innebär att anslaget Åtgärder för värdefull natur ökas med 350 miljoner kronor 2021, och beräknas öka med 325 miljoner kronor för 2022 och 100 miljoner kronor för 2023.

Gröna naturnära jobb

För att skapa naturnära jobb i hela landet, inriktade på natur- och skogsvårdande skötsel, föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att det avsätts 180 miljoner kronor för 2021 och 110 miljoner kronor för 2022. Med satsningen lindras arbetslösheten.

Skogsvårdande skötsel kan exempelvis bidra till att minska spridningen av växtskadegörare som granbarkborre. I uppdraget ingår att ta fram metoder för kompetensutveckling inriktad på röjning och plantering i produktionsskogar. Åtgärder för värdefull natur inom naturvård, friluftsliv och biologisk mångfald kan t.ex. inriktas på skötsel av naturreservat, upprustning av ledsystem som staten ansvarar för samt bekämpning av invasiva främmande arter.

Skogsstyrelsen samordnar arbetet som sker i samarbete med Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning och Arbetsförmedlingen.

Operativt arbete mot invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett av de största globala hoten mot biologisk mångfald. Sverige har en skyldighet enligt EU:s lagstiftning att vidta åtgärder mot vissa utpekade invasiva främmande arter. Flera av dessa är under spridning men fortfarande möjliga att bekämpa. Därför föreslår regeringen en satsning med 50 miljoner kronor för 2021 för att stärka arbetet med bekämpning av främmande arter.

Sverige som hållbart besöksmål

Coronakrisen har slagit hårt mot besöksnäringen och stora delar av näringen drabbades tidigt. Förutsättningarna och intresset att resa till och inom Sverige har förändrats.

Besöksnäringen finns över hela landet och är personalintensiv. Hög andel unga samt män och kvinnor med utländska bakgrund får sin första anställning inom besöksnäringen. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på 20 miljoner kronor till Visit Sweden för 2021 för insatser som ska bidra till omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring. Visit Swedens uppdrag är att marknadsföra svenska destinationer och Sverige som turistland för att bidra till hållbar turism och växande besöksnäring.

För att möjliggöra för Visit Sweden att fortsatt ha en nyckelroll i marknadsföringen av Sverige och för att öka Sveriges attraktionskraft som besöksmål utvidgas bolagets uppdrag till att avse marknadsföring av Sverige som besöksmål inte bara för utländska utan också inhemska målgrupper.

Stärkt miljöövervakning

Miljöövervakningen är avgörande för att få kunskap om tillståndet i miljön och kunna vidta rätt åtgärder för att nå miljömålen. Miljöövervakningen är också avgörande för att se hur arbetet går med att nå miljömålen och den ger underlag för väl underbyggda beslut. Regeringen föreslår därför en satsning på ökad miljöövervakning. Regeringen föreslår att medlen för miljöövervakning ökar med 50 miljoner kronor per år från och med nästa år. Förslaget innebär ökade medel för miljöövervakning för att behålla dagens ambitionsnivå, samt att kunna utveckla vad som övervakas och hur övervakningen ska utföras.

Stödpaket till rennäringen

Rennäringen står inför flera utmaningar. Behovet av anpassning till klimatförändringarna blir allt mer påtagligt. En annan viktig fråga för rennäringen är samexistens med rovdjuren och berörda myndigheters och rennäringens arbete för att begränsa rovdjursskadorna. Rovdjursskadorna är påtagliga för rennäringen varför rennäringen bör kompenseras för de rovdjursskador som kvarstår genom ersättning för rovdjursförekomst.

Mot bakgrund av dessa utmaningar föreslår regeringen en förstärkt finansiering av Sametingets främjandearbete. Regeringen höjer därför anslaget Främjande av rennäringen med 15 miljoner kronor 2021. Fr.o.m. 2022 beräknas ökningen vara 12 miljoner kronor årligen.

Rent hav och vatten

Stärkt havs- och vattenmiljöarbete

Regeringen bedömer att havs- och vattenmiljöarbetet behöver förstärkas bl.a. för att öka takten i att nå de havs- och vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. Satsningen syftar framför allt till att genomföra den nya lagstiftningen om att vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor, utan att prövningen blir onödigt administrativ och ekonomiskt betungande för den enskilde i förhållande till den eftersträvade miljönyttan, samt till arbete med invasiva främmande arter i akvatisk miljö. Regeringen föreslår därför att anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö ökas med 105 miljoner kronor 2021 och beräknas öka med 100 miljoner kronor 2022 för detta ändamål.

Ett mer hållbart fiske

Regeringen bedömer vidare att arbetet med fiskerikontroll samt arbetet för att underlätta genomförande och uppföljning av ett generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden behöver förstärkas. Möjlighet till begränsade undantag kan ges i förvaltningsplanen. Regeringen föreslår därför att anslaget till Havs- och vattenmyndigheten ökas med 7 miljoner kronor från 2021 och framåt.

Minskade läkemedelsutsläpp

Regeringen vill att utsläpp av läkemedelsrester till miljön ska minimeras. För detta krävs åtgärder i läkemedlens hela livscykel – från tillverkning, vid användning och i avfallsledet. I Sverige når läkemedel ut i miljön huvudsakligen genom avloppsvattnet. Den största delen av läkemedlen på vår marknad tillverkas utanför EU. Tillverkningen är en stor källa till utsläpp i produktionsländerna. Läkemedelsrester kan ha negativa effekter på ekosystemen. Antibiotika som når ut i miljön kan också påverka människors hälsa negativt genom att bidra till utveckling och spridning av antibiotikaresistens.

Regeringen vill öka takten i uppgraderingen av de kommunala avloppsreningsverken så att de kan ta hand om läkemedel och andra svårnedbrytbara ämnen. Regeringen föreslår därför att satsningen på avancerad rening förstärks med ytterligare 75 miljoner kronor per år 2021 och 2022. Regeringen föreslår ytterligare 5 miljoner kronor för 2021 för att starta en försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet. Genom att ställa krav på miljöhänsyn vid tillverkning kan utsläppen minska.

Sanering

Vi behöver komma åt de källor till utsläpp av miljögifter som finns i dag. Det finns fler än 1 100 förorenade områden som utgör en mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Miljögifter från förorenade områden kan spridas vidare till hav och vatten och kan även utgöra ett hot mot vårt dricksvatten. Längs Sveriges kust finns också hundratals vrak som innehåller miljöfarliga ämnen, varav ett 30-tal vrak utgör en akut miljöfara och riskerar att läcka. Förorenade områden och miljöfarliga vrak riskerar hota människors hälsa, den biologiska mångfalden samt havs- och vattenmiljön. Regeringen vill att fler förorenade områden inklusive sedimenten ska saneras och att de mest akut miljöfarliga vraken ska hanteras. Regeringen gör därför en satsning på 350 miljoner kronor 2021 för att öka takten i saneringsarbetet av de mest förorenade miljöskulderna på land, i hav och vatten.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.