Innehållet publicerades under perioden

-

Satsningar inom arbetsmarknadsområdet i budgetpropositionen för 2021

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar på sammanlagt över 9 miljarder kronor inom arbetsmarknadsområdet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förstärkningar av a-kassan förlängs tillfälligt

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att flera av de förändringar som gjordes i a-kassan under våren 2020 förlängs i ytterligare två år till och med 2022.

Utbrottet av det nya coronaviruset har slagit hårt mot företag och inneburit att både arbetstagare och egenföretagare har förlorat sina anställningar eller uppdrag och därmed är i behov av arbetslöshetsersättning. Regeringen beslutade i en extra ändringsbudget i april 2020 en rad tillfälliga åtgärder som syftade till att fler skulle få rätt till arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna tillfälligt höjdes under 2020.

Efter förslag från regeringen infördes en tillfällig lättnad i arbetsvillkoret. Regeringen beslutade också om höjt tak för den inkomstrelaterade ersättningen under de första 100 dagarna och från dag 101. Regeringen beslutade även om höjt grundbelopp och om en tillfällig lägsta nivå för arbetslöshetsersättningen. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen finansiering för förlängning av dessa förändringar i a-kassan under hela 2021 och 2022. Tillskottet som föreslås uppgår till närmare 6 miljarder kronor 2021.

Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag förstärks med 1 miljard kronor

Arbetslösheten bedöms fortsätta att öka under 2021. Arbetsförmedlingen behöver därför ökade förvaltningsresurser för att kunna ta emot ett ökat antal inskrivna arbetssökande samt för att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service i hela landet.

Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att Arbetsförmedlingen tillförs 250 miljoner kronor från och med 2021 för att säkerställa ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service i hela landet och 740 miljoner kronor för att hantera ett ökat antal arbetslösa. Regeringen beräknar även att 300 miljoner kronor tillförs 2022 och 50 miljoner kronor 2023 för att hantera ett ökat antal arbetslösa.

Utöver detta föreslås även ytterligare förstärkningar och minskningar av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag som en följd av andra reformer i BP21. Sammantaget förstärks förvaltningsanslaget med 1 011 miljoner kronor 2021.

772 miljoner kronor satsas på arbetsmarknadsutbildning

Arbetslösheten förväntas öka och efterfrågan i ekonomin vara dämpad kommande år. Många av de jobb som nu försvinner riskerar att inte komma tillbaka. Att erbjuda kompetenshöjande insatser av hög kvalitet är viktigt för att arbetssökande som har behov av det ska kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden inför att konjunkturen vänder.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför att medel tillförs för att öka tillgången till arbetsmarknadsutbildningar i syfte att möta efterfrågan inom bristyrken och stärka kunskaperna hos arbetssökande genom kortare yrkesinriktade utbildningar.

Regeringen föreslår att det tillförs 772 miljoner kronor 2021. Därefter föreslås att det tillförs 500 miljoner kronor 2022 och 200 miljoner kronor 2023. De tillförda medlen motsvarar i genomsnitt cirka 4 000 ytterligare deltagare per månad 2021, cirka 2 500 ytterligare 2022 och cirka 1 000 ytterligare 2023.

1 miljard kronor för att fler arbetslösa ska få ta del av matchningstjänster

Regeringen föreslår att medel tillförs för att successivt öka antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster. En ökad omfattning av upphandlade matchningstjänster kan bidra till kortare arbetslöshetstider och till att avlasta Arbetsförmedlingen. Det kan också bidra till att successivt öka leverantörers kapacitet att erbjuda matchningstjänster för arbetssökande inför ett kommande reformerat system. Reformeringen av Arbetsförmedlingen syftar till att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och det huvudsakliga regelverket ska träda i kraft i slutet av 2022.  

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 1 miljard kronor tillförs för att successivt öka antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster som en del av reformeringen av Arbetsförmedlingen. Därefter beräknas 1,5 miljarder kronor tillföras 2022 och 2 miljarder kronor 2023. År 2023 beräknas även 500 miljoner kronor tillföras anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

100 miljoner kronor satsas för införande av intensivåret

Regeringen aviserade i Budgetpropositionen för 2020 att ett intensivår för nyanlända ska införas. Intensivåret är en del i en svensk nystart och ska bidra till att nyanlända snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. Syftet är att deltagarna efter intensivåret ska vara matchningsbara mot arbetsmarknaden och komma i arbete inom ett år efter påbörjat intensivår.

Medel för intensivår har tillförts i budgetpropositionen för 2020, bland annat på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag. Nu föreslås ytterligare 100 miljoner kronor tillföras Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag i budgetpropositionen för 2021 för att säkerställa ett effektivt genomförande.

500 miljoner kronor satsas på introduktionsjobb och extratjänster

Långtidsarbetslösheten antas öka under 2021 och medför ett behov av insatser för dem som har varit utan arbete under en lång tid eller för nyanlända som saknar förutsättningar att få arbete utan omfattande stöd. Extratjänster och introduktionsjobb kan skapa arbetstillfällen för denna grupp, inte minst för utrikes födda kvinnor, och kan öka chansen till arbete.

Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att medel tillförs till introduktionsjobb och extratjänster. Satsningen syftar till att skapa fler arbetstillfällen för nyanlända och långtidsarbetslösa vilket i förlängningen kan leda till att stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 ett tillskott med 500 miljoner kronor 2021 för extratjänster och introduktionsjobb. Förslaget beräknas innebära i genomsnitt cirka 2 400 fler anställningsstöd per månad 2021.För 2022 beräknas tillskottet till 100 miljoner kronor.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete

I budgetpropositionen föreslår regeringen ett tillskott på 25 miljoner kronor under 2021 för främjandemedel till Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua. Satsningen görs för att upprätthålla och utveckla samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Duas arbete med att främja samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen har betydelse för de unga och nyanlända som får möjlighet att ta del av de insatser som sker i samarbete mellan kommuner och Arbetsförmedlingen, bland annat i samverkan med arbetsgivare i så kallade lokala jobbspår.

Regeringen beslutade den 17 september 2020 att förlänga uppdraget för Dua till och med 31 december 2021.

30 miljoner kronor satsas på att motverka arbetslivskriminalitet

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ska ökas permanent med 30 miljoner kronor. Detta ska ge Arbetsmiljöverket tillsammans med andra myndigheter stärkta möjligheter att arbeta fokuserat och gemensamt för att fortsätta stävja fusk, regelöverträdelser och brottslighet på svensk arbetsmarknad. Regeringen har 2018–2020 satsat 18 miljoner kronor per år för att stärka arbetet mot osund konkurrens i arbetslivet. Regeringen har tidigare gett åtta myndigheter (Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket) i uppdrag att under 2018–2020 utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Arbetsmiljöverket har samordnat detta uppdrag.

Arbetsmarknadsministern beslutade i februari 2020 att ge en utredare i uppdrag att biträda Arbetsmarknadsdepartementet med att följa upp och analysera arbetet med myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Utredaren ska även lämna eventuella förslag på insatser inom området och vad som krävs för att arbetet ska vara effektivt och ändamålsenligt. Detta uppdrag ska redovisas senast den 30 december 2020.

47 miljoner kronor satsas på att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetsmarknadspolitiken

Förutsättningarna för att effektivt kunna motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott behöver förstärkas. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att det ska tillföras totalt 47 miljoner kronor inom det arbetsmarknadspolitiska området för detta arbete.

Regeringen föreslår att det ska tillföras resurser till Arbetsförmedlingen och a-kassorna 2021–2023 för att, tillsammans med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och en nyinrättad funktion på Ekonomistyrningsverket, stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom ges Arbetsförmedlingen i uppdrag att stärka sitt kontrollarbete när det gäller de sökandes sökaktiviteter och rapportering till arbetslöshetskassorna.  Regeringen föreslår att det tillförs 25 miljoner kronor under 2021–2023. Av dessa föreslås 15 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen och 10 miljoner kronor till arbetslöshetskassorna. Regeringen föreslår även att IAF ska tillföras 5 miljoner kronor årligen för att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom välfärdssystemen.

Regeringen föreslår även i budgetpropositionen för 2021 flera satsningar för att intensifiera arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar, missbruk och fusk inom välfärdssystemen. Som en del i denna satsning föreslås att Arbetsförmedlingen tillförs 17 miljoner kronor och, som nämns ovan, att IAF ska tillföras 5 miljoner kronor årligen för att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom välfärdssystemen. Pengarna ska användas till att intensifiera arbetet med att motverka och följa upp fel och fusk i bidragssystemen.

400 miljoner kronor till Samhall

Samhall är ett viktigt verktyg för att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som inte kan få annat arbete eller stöd genom andra insatser ska kunna ges möjlighet till jobb.

Samhalls merkostnader förväntas öka som en följd av löneutvecklingen. För att upprätthålla det arbetsmarknadspolitiska uppdraget och en sund kapitalstruktur i bolaget, föreslår regeringen ett tillskott till Samhall på 400 miljoner kronor per år från och med 2021.

Mer om budgeten för 2021

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2021 till riksdagen.