Artikel från Justitiedepartementet

Frågor och svar om brittiska medborgares rättigheter i Sverige efter övergångsperioden

Publicerad · Uppdaterad

Här hittar du frågor och svar om brittiska medborgares rättigheter i Sverige efter övergångsperioden.

Vad gäller för de britter som flyttat till Sverige före årsskiftet och som fortsätter att bo här?

De britter som bor i Sverige vid övergångs­periodens slut, det vill säga vid årsskiftet, behöver ansöka om en ny så kallad uppehållsstatus enligt utträdesavtalet för att ha rätt att fortsätta bo och arbeta här. Den som får uppehållsstatus kommer att ha rätt att bo och arbeta i Sverige under i stort sett samma förutsättningar som en EU-medborgare. Uppehållstatusen gäller livet ut förutsatt att villkoren i utträdesavtalet är uppfyllda.

En ansökan ska göras hos Migrationsverket senast under september 2021.

Det är endast de britter som bor i Sverige med stöd av reglerna om fri rörlighet som behöver ansöka. De britter som har ett uppehållstillstånd i Sverige har rätt att bo här ändå och behöver inte ansöka om den nya statusen. De får dock ansöka om den nya statusen om de vill.

Vem kan få uppehållsstatus?

Uppehållsstatus ska beviljas de britter och deras familjemedlemmar som vid övergångsperiodens slut vistas i Sverige i enlighet med de villkor för fri rörlighet som gäller inom EU, och som fortsätter att uppehålla sig här. Vissa familjemedlemmar kommer att ha möjlighet att ansluta sig till en britt i Sverige och få uppehållsstatus även om han eller hon inte vistades i Sverige vid övergångsperiodens slut. Att det är just denna grupp som kan få uppehållsstatus följer av bestämmelserna i utträdesavtalet.

Uppehållsstatus – vad innebär det?

Den som får uppehållsstatus kommer att ha rätt att bo och arbeta i Sverige i princip på samma villkor som en EU-medborgare. Detta innebär, i korthet, att britterna ska uppfylla något av följande villkor:

  • vara anställda eller egenföretagare,
  • ha tillräckliga tillgångar och en sjukförsäkring,
  • vara familjemedlem till en annan person som uppfyller kraven, eller
  • ha fått permanent uppehållsrätt (dvs. ha bott här lagligt i mer än fem år och därför inte längre behöver uppfylla några krav).

Kraven på britterna är alltså samma krav som gäller för EU-medborgare. En person som omfattas av utträdesavtalet och har bott lagligt i Sverige i fem år kommer också, precis som en EU-medborgare, att ha permanent uppehållsrätt här (det vill säga en rätt att bo kvar utan att de vanliga kraven för uppehållsrätt). Den som har fått permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet kan endast förlora den om han eller hon är borta från Sverige i mer än fem år.

Vad händer med de britter som vill flytta till Sverige efter övergångsperioden, det vill säga efter den 31 december 2020?

Den 1 januari 2021 träder det nya handels- och partnerskapsavtalet mellan EU och Storbritannien i kraft. Avtalet innebär bl.a. att den fria rörligheten mellan EU och Storbritannien upphör. Avtalet innehåller dock vissa bestämmelser om att underlätta tjänstehandel och rörlighet i samband med bl.a. affärsresor och företagsintern förflyttning. Brittiska medborgare kommer att vara viseringsfria för kortare vistelser som inte överstiger 90 dagar inom en 180-dagarsperiod.

De britter som efter den 31 december 2020 vill komma till Sverige för längre vistelser eller för att bo här kommer att få ansöka om ett uppehållstillstånd här på samma sätt och på samma villkor som andra utlänningar som inte är EU-medborgare. Sådana tillstånd ska som huvudregel sökas och beviljas före inresan till Sverige. Möjligheterna att få tillstånd för att komma till Sverige för att till exempel arbeta, forska eller studera är goda.  

Vad händer med de britter som arbetar i Sverige men bor i ett annat land? Kommer de att kunna jobba kvar?

Utträdesavtalet skyddar även så kallade gränsarbetare, det vill säga personer som arbetar i ett land men bor i ett annat land, under förutsättning att de var gränsarbetare vid övergångsperiodens slut. Britter som arbetar i Sverige men bor i till exempel Danmark kommer alltså att kunna jobba kvar i Sverige även efter övergångsperiodens slut. Gränsarbetarna kommer att ha rätt att få ett särskilt bevis på att de är gränsarbetare. De kommer att kunna ansöka om ett sådant bevis hos Migrationsverket.

När kan britterna börja skicka in ansökningar om uppehållsstatus? Vilka handlingar ska de skicka med?

Migrationsverket tar emot ansökningar om uppehållsstatus sedan den 1 december 2020. 

Här kan man läsa om hur man ansöker och vilka handlingar som ska bifogas:

Information om hur du ansöker om uppehållsstatus på Migrationsverkets webbplats

Kommer det att kosta något att göra en ansökan?

Nej, ansökningarna kommer att vara gratis.

Kommer Migrationsverket att hinna hantera alla ansökningar i tid?

Bedömningen är att Migrationsverket kommer att hinna hantera ansökningarna inom rimlig tid. Det är dock ingen enskild som riskerar att gå miste om rättigheter om det skulle vara så att handläggningen i något fall drar ut på tiden. Enligt utträdesavtalet omfattas de enskilda av rättigheter i utträdesavtalet både under ansökningsperioden och, under förutsättning att de har gjort en ansökan i tid, fram till dess ett slutligt beslut meddelas.

Hur påverkas britters möjligheter att resa eller flytta till Sverige av covid-19-pandemin? 

Sedan den 21 december gäller inreseförbud för resande från Storbritannien. Inreseförbudet gäller för samtliga resande med några undantag. Undantagen gäller för:

  • Svenska medborgare
  • Personer som bor eller arbetar i Sverige
  • Personer inom transportsektorn och diplomater
  • Personer med trängande familjeskäl 

En brittisk medborgare som hade tänkt flytta till Sverige före den 1 januari 2021, men som på grund av inreseförbudet inte kan göra det, kommer inte att omfattas av rättigheterna i utträdesavtalet och kommer därmed inte att kunna beviljas uppehållsstatus. Han eller hon måste i så fall i stället ansöka om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd ska som huvudregel sökas och beviljas före inresan i Sverige.

Vad händer med britter som inte uppfyller villkoren? Eller som begår brott?

Britterna kommer att kunna utvisas från Sverige enligt samma bestämmelser som EU-medborgare. Det innebär bland annat att de kan utvisas om de inte uppfyller villkoren för att vistas här eller av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. De kan också utvisas om de begår brott, på samma sätt som EU-medborgare kan utvisas i sådana situationer.