Artikel från Finansdepartementet

Vårbudgeten 2021 på fem minuter

Publicerad

I dag överlämnar regeringen riktlinjerna för den ekonomiska politiken och vårändringsbudgeten med ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av pandemin samt för att jobba Sverige ur krisen. De förslag som presenteras i samband med vårpropositionen summerar till nästan 45 miljarder kronor. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ekonomisk uppgång 2021 efter minskad aktivitet

Den ekonomiska aktiviteten väntas minska något under inledningen av 2021 för att därefter successivt öka. Såväl de finanspolitiska som de penningpolitiska åtgärder som vidtagits bidrar till återhämtningen. Svensk BNP bedöms öka med 3,2 och 3,8 procent 2021 och 2022. Svensk ekonomi bedöms befinna sig i en fortsatt lågkonjunktur under perioden. Återhämtningen på arbetsmarknaden väntas också ta en paus under inledningen av året, återhämtningen bedöms återupptas under andra halvåret då efterfrågan i ekonomin ökar. Sysselsättningsgraden bedöms öka och arbetslösheten minska något under andra halvåret 2021. Arbetslösheten riskerar dock att vara högre i slutet av 2022 än vad den var före pandemin.

De offentliga finanserna försvagades kraftigt under 2020 och väntas försvagas ytterligare 2021. Från och med 2022 förstärks de offentliga finanserna i takt med att ekonomin återhämtar sig. En ansvarsfull finanspolitik bidrog till goda offentliga finanser före pandemin. Sverige har därför goda förutsättningar att hantera lågkonjunkturen.

Nyckeltal prognos 15 april 2021 
2020 2021 2022 2023 2024
BNP, kalenderkorrigerad, procentuell förändring -3,1 3,1 3,8 2,1 1,6
Sysselsättning, 15–74 år, procentuell förändring -1,3 0,3 1,9 1,7 0,6
Arbetslöshet, % av arbetskraften 15–74 år 8,3 8,7 7,9 7,0 7,0
Offentliga sektorns finansiella sparande, % av BNP -3,1 -4,5 -1,0 0,5 1,0
Strukturellt finansiellt sparande offentlig sektor, % av BNP -1,3 -2,7 -0,3 0,6 1,1
Anm: Försörjningsbalansen avser fasta priser.
Källor: SCB och egna beräkningar

Pressmeddelande: Motståndskraftig svensk ekonomi på uppgång under 2021

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken

Fortsatt reformarbete krävs för att lösa de samhällsproblem som Sverige hade redan före pandemin. Den kraftfulla gröna ekonomiska återstarten måste fortsätta. Regeringen föreslår därför ytterligare åtgärder för att jobba Sverige ur krisen och bygga ett bättre och mer hållbart samhälle än före pandemin.

Begränsa smittspridningen och genomföra vaccineringen

En snabb och säker vaccinering är grundläggande för att ta Sverige ur pandemin. Samtidigt måste arbetet med att begränsa smittspridningen och vårda sjuka fortsätta. Regeringen har därför föreslagit att ytterligare 1,7 miljarder kronor avsätts för vaccininköp och vaccinering och att ytterligare 2 miljarder kronor tillförs regionerna för att ersätta vårdkostnader för uppskjuten vård och för vård av patienter med covid-19. För att möta behovet av fortsatt storskalig testning och smittspårning har regeringen föreslagit att ytterligare 1,65 miljarder kronor tillförs.

Regeringen förlänger också ett antal tillfälliga åtgärder, bland annat karensersättningen, undantaget från kravet på läkarintyg samt ersättningar till riskgrupper.

Åtgärder för att lindra pandemins följdverkningar

Pandemin har gett upphov till allvarliga följdverkningar i hela samhället. De omfattande stödåtgärderna har lindrat konsekvenserna för många, men mer måste göras. För att fortsatt stötta livskraftiga företag och öka tryggheten för anställda har regeringen föreslagit eller föreslår att flera av de tillfälliga åtgärderna för minskade kostnader, stöd vid omsättningstapp, stärkt likviditet och bättre finansieringsmöjligheter förlängs ytterligare.

Även kultursektorn och idrottsrörelsen har drabbats negativt. Regeringen har därför föreslagit att krisstöden till kultur och idrott förlängs samt att en evenemangsgaranti införs.

Inställda aktiviteter och långa perioder med distansundervisning riskerar att påverka barn och unga negativt. Skolväsendet föreslås därför tillföras medel för åtgärder såsom lovskola för att minska risken att kunskapsutvecklingen hos barn påverkas negativt. Medel föreslås även avsättas till kommuner för att skapa fler sommarjobb för unga samt för att skapa lovaktiviteter för barn och unga.

Fortsatt grön ekonomisk återstart

En grön återhämtning ska genomföras med investeringar som minskar klimatutsläppen och skapar jobb, där Sverige tar en ledande roll i klimatomställningen. Regeringen föreslår därför att ytterligare medel avsätts för att förstärka miljökompensationen för godstransporter på järnväg. Regionerna tillförs även medel för att upprätthålla kapaciteten i kollektivtrafiken. För att begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar tillförs medel för kunskapshöjande och förebyggande insatser.

För att fler ska komma i arbete sker en bred utbyggnad av utbildningsplatser samtidigt som medel föreslås för fler sommarkurser vid universitet och högskolor. Regeringen föreslår även riktade utbildningssatsningar för grupper med en utsatt situation på arbetsmarknaden och fler extratjänster, introduktionsjobb och matchningstjänster. För att fler arbetssökande med funktionsnedsättning ska komma i arbete eller studier föreslår regeringen förstärkta arbetsförberedande insatser.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla

Brotten och deras orsaker ska bekämpas. Den grova kriminaliteten drabbar hela samhället och slår särskilt hårt mot de som bor i socialt utsatta områden. För att intensifiera arbetet mot grov kriminalitet föreslår regeringen att tidigare förstärkningar av rättsväsendet utökas med nya tillskott till myndigheter inom rättsväsendet. Regeringen föreslår även medel för att stärka det återfallsförebyggande arbetet.

Pandemin har förvärrat situationen för kvinnor, barn och hbtqi-personer som utsätts för våld eller hedersrelaterat våld och förtryck i nära relationer. Nu förstärks det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor och stödet till ungdomar som blir utsatta i sina relationer. För att mildra psykisk ohälsa bland barn och unga och utöka stödet till våldsutsatta och andra särskilt utsatta förstärks statsbidragen till särskilda organisationer i civilsamhället.

Förslag i Vårändringsbudget för 2021 och Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset.

Ur budgeten: Riktlinjekapitlet

Åtgärder under pandemin

Regeringen har vidtagit ett stort antal åtgärder sedan pandemin bröt ut. Åtgärderna ska ge ökad trygghet för de som drabbas under krisen samt värna människors liv, hälsa och möjlighet att försörja sig. Sammantaget beräknas utgifterna för de åtgärder som vidtagits sedan smittspridningen började uppgå till mer än 400 miljarder kronor.

Ekonomiska åtgärder med anledning av pandemin 2020-2021

 

Om riksdagsbehandlingen

Efter att den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten lämnats till riksdagen har riksdagens ledamöter möjlighet att lämna motioner med alternativa förslag under de följande två veckorna. Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som ingår i vårpropositionen behandlas av finansutskottet. Förslaget till ändringsbudget, inklusive ändrade anslagsramar, inkomstberäkningar och eventuella lagförslag bereds i finansutskottet.

Riksdagen fattar beslut om propositionerna under juni månad, preliminärt beslutsdatum är den 16 juni 2021.