Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Artikel från Miljödepartementet

EU:s miljöministrar eniga om gemensam COP26-position

Publicerad

Miljö-, klimat-, och vice statsminister Per Bolund företrädde Sverige när viktiga beslut och diskussioner stod på dagordningen vid EU-ländernas ministermöte den 6 oktober. På bordet låg fem av Fit for 55-paketets delförslag liksom även EU:s nya skogsstrategi. Ministrarna fattade dessutom beslut om ett gemensamt förhandlingsmandat för EU inför klimatmötet COP26 i Glasgow.

EU:s position vid klimatmötet COP26 i Glasgow

På mötet enades ministrarna om en gemensam position för EU inför FN:s klimatmöte i Glasgow i november. Positionen är ett förhandlingsmandat för EU:s företrädare i Glasgow att för unionens räkning slutföra förhandlingar om Parisavtalets genomförande. Förhandlingarna kommer att fokusera på utformningen av rapporteringstabeller och gemensamma tidsramar för parternas åtaganden att sänka utsläppen. 

- EU måste vara den starkaste rösten globalt för att på riktigt kunna öka handlingskraften och sänka utsläppen ytterligare. Därför är jag nöjd att vi har kommit överens om tidsramarna för rapportering om det fastställda nationella åtagandet som FN har antagit, sa Per Bolund efter mötet.  

Debatt om förslaget Fit for 55

EU-kommissionen presenterade det så kallade Fit for 55-paketet i juli. Det syftar till att genomföra EU:s skärpta klimatmål för 2030 och föreslår åtgärder som ska minska EU:s nettoutsläpp med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. Fit for 55-förslaget stakar också ut riktningen mot det långsiktiga klimatmålet om klimatneutralitet senast 2050.

Fit for 55 innehåller sammanlagt 13 förslag. Fem av dessa är miljörådets ansvar och var uppe för diskussion på mötet. Fyra är förslag till översyn av redan befintliga regelverk, ett förslag är nytt:

  • EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS,
  • EU:s ansvarsfördelningsförordning, ESR,
  • EU:s förordning om koldioxidkrav för nya lätta fordon,
  • förordningen om markanvändning och skogsbruk, LULUCF,
  • samt ett nytt förslag om inrättandet av en social klimatfond.

EU:s nya skogsstrategi

Ministrarna debatterade också EU:s skogsstrategi.

EU-kommissionens skogsstrategi är tänkt som ett ramverk för insatser som syftar till växande, friska, mångsidiga och motståndskraftiga skogar i EU. Strategin syftar till att bidra inom klimatområdet, gynna biologisk mångfald samt trygga försörjning och stödja en hållbar skogsbaserad bioekonomi.

Regeringen har välkomnat den höjda ambitionen inom miljö- och klimatfrågorna men också uttryckt oro för att delar av strategin innebär detaljreglering och inte tillräckligt respekterar att skogspolitiken är ett nationellt ansvar.

Skogsstrategin kommer att behandlas vidare genom antagande av rådslutsatser i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske senare i höst. 

Bland de övriga frågor som lyftes på mötet betonade flera medlemsländer vikten av skarpa åtgärder mot de långlivade så kallade PFAS-ämnena som är skadliga för hälsa och miljö och vikten av att få till ett globalt ramverk som minskar och förebygger utsläpp av plastavfall och mikroplast i haven.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s miljöråd 6 oktober

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.