Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Artikel från Miljödepartementet

Fit for 55 och COP26 på EU-möte

Publicerad

Viktiga beslut och diskussioner står på dagordningen när EU-ländernas miljöministrar möts 6 oktober. De ska dels diskutera delar av paketet Fit for 55 och EU:s skogsstrategi, dels fatta beslut om EU:s gemensamma position vid klimatmötet COP26 i Glasgow. Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund företräder Sverige.

Debatt om Fit for 55

EU-kommissionen presenterade det så kallade Fit for 55-paketet i juli i som syftar till att genomföra EU:s skärpta klimatmål för 2030 och som föreslår åtgärder som ska minska EU:s nettoutsläpp med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. Det stakar också ut riktningen mot det långsiktiga klimatmålet om klimatneutralitet senast 2050.

Fit for 55-paketet innehåller sammanlagt 13 förslag. Fem av dessa är miljörådets ansvar. Ministrarna kommer att diskutera dessa på mötet den 6 oktober. Fyra är förslag till översyn av redan befintliga regelverk, ett förslag är nytt:

  • EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS,
  • EU:s ansvarsfördelningsförordning, ESR,
  • EU:s förordning om koldioxidkrav för nya lätta fordon,
  • förordningen om markanvändning och skogsbruk, LULUCF,
  • samt ett nytt förslag om inrättandet av en ny social klimatfond.

Regeringen välkomnar Fit for 55. Regeringen är generellt sett positiv till en kombination av prissättande styrmedel, standarder och åtaganden som motsvarar en ambitionshöjning och omställningstryck för att alla medlemsstater ska nå upp till målen.

Regeringen ser bland annat positivt på höjda mål för nya lätta fordon men påpekar att det kräver en utbyggnad av laddningsmöjligheter och produktion av ren el i EU och att ett eventuellt system för utsläppshandel för vägtransporter måste vara praktiskt med rimlig administrativ börda.

Regeringen är kritisk till förslaget om en ny social klimatfond. Bakgrunden är att det är oklart vad en sådan tillför utöver redan beslutade medel i EU:s budgetram för 2021-2027 och i EU:s så kallade återhämtningsinstrument. Regeringen anser att om en fond införs ska nyttan vara ändamålsenlig, effektiv och finansieras inom budgeten. 

Regeringen konstaterar att beräkningsmodellen som används i fråga om markanvändning och skogsbruk överskattar den svenska så kallade kolsänkan. Regeringen påpekar därför att beslut om skogspolitik sker på nationell nivå och att det svenska åtagandet att sänka utsläpp ska vara i fas med vad som är nationellt beslutad långsiktigt hållbar skogsavverkning.

EU:s position vid klimatmötet COP26 i Glasgow

På mötet ska ministrarna fatta beslut om EU:s gemensamma position inför FN:s klimatmöte i Glasgow i november.

Positionen är ett förhandlingsmandat för EU:s företrädare i Glasgow att för EU:s räkning slutföra förhandlingar som hör hemma under Parisavtalets artikel 6.

På mötet i Glasgow förväntas också klimatfinansiering och klimatanpassning vara stora frågor.

Regeringen står bakom förslaget till gemensam EU-position vid mötet i Glasgow. Regeringen driver på för att utveckla en position som alla medlemsländer i EU kan ställa sig bakom. Förhoppningen är att i Glasgow fatta beslut om delar av Parisavtalet under artikel 6 som ännu saknas och som handlar om utformning av rapporteringstabeller och gemensamma tidsramar för parternas åtaganden.

EU:s nya skogsstrategi

Ministrarna ska ha en debatt om förslaget till skogsstrategi.

EU-kommissionens förslag till skogsstrategi är tänkt som ett ramverk för insatser som syftar till växande, friska, mångsidiga och motståndskraftiga skogar i EU. Den ska bidra inom klimatområdet, gynna biologisk mångfald samt trygga försörjning och stödja en hållbar skogsbaserad bioekonomi.

Regeringen välkomnar den höjda ambitionen inom miljö- och klimatfrågorna och att strategin tar upp skogens mångsidighet, att ett hållbart skogsbruk behövs för att klara framtidens utmaningar och att skogen har en viktig roll i klimatarbetet. 

Regeringen ser samtidigt med oro på att delar av strategin ökar detaljregleringen, centraliseringen och överstatliga inslag. Regeringen anser också att strategin är alltför begränsad då företagande, jobb, konkurrenskraft, finansieringsmöjligheter, efterfrågan på skogsråvaror och skogsbrukets betydelse för landsbygden utlämnats. 

Liksom i debatten om markanvändning och skogsbruk i Fit for 55 anser regeringen att skogspolitiken är nationell kompetens och att nya förslag måste vara i linje med möjligheten att bedriva ett hållbart aktivt skogsbruk och att detaljreglering på EU-nivå av vad som är hållbart skogsbruk ska undvikas.

Mötet äger rum i Luxemburg. 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s miljöråd den 6 oktober

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.