Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Debattartikel från Statsrådsberedningen

Ett levande nordiskt samarbete nödvändigt för att möta aktuella utmaningar

Publicerad

Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, debattartikel, den 23 mars (Nordens dag) 2016

I dag firas Nordens dag, till minne av Helsingforsavtalet 1962 som spikade formerna för det nordiska samarbetet. Men världen har genomgått stora förändringar sedan dess - demografiskt, politiskt och ekonomiskt - inte minst har digitaliseringen förändrat arbetsmarknad, informationsflöden och beslutsprocesser. Det behövs ett mer dynamiskt nordiskt samarbete där regeringarna kan reagera gemensamt på uppkomna situationer, såsom flyktingkrisen, och tillsammans ta sig an större utmaningar, såsom klimathotet och världens omställning till fossilfritt.

Finland är 2016 ordförande i Nordiska ministerrådet (NMR) och har tillsammans med Sverige vidtagit åtgärder som syftar till att göra NMR till ett mer effektivt organ för de nordiska regeringarna. Ett av målen är att få det nordiska samarbetet och vår betydande gemensamma ekonomi att betyda ännu mer för nordborna.

På finskt och svenskt initiativ inleddes under vintern ett nytt steg i reformarbetet med fokus på samarbetsstruktur och effektivitet, som syftar till att regeringarna snabbt ska kunna ta itu med aktuella politiska frågor. Målet är mer policy och mindre administration, bland annat kommer indelningen av ämbetsmannakommittéer att ses över. Ambitionerna ska höjas på ett antal sakområden och organisationen bli mer framåtblickande.

Ett konkret exempel är Nordiska ministerrådets gränsöverskridande program för demokrati, inkludering och säkerhet (DIS) som ska pågå i tre år från och med slutet av mars. Det syftar till att bekämpa social marginalisering, extremism och religiös diskriminering.

Flyktingkrisen har inneburit påfrestningar för Norden, men också understrukit behovet av dialog. Kriser i vår omvärld behöver mötas och diskuteras gemensamt. Därför har de nordiska statsministrarna enats om att upprätta ett mer effektivt samarbete avseende erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan de myndigheter som sysslar med integration. De nordiska samarbetsministrarna ska hålla ett särskilt möte med fokus på integration under april, och 1,8 miljoner kronor (1,5 MDKK) har avsatts till detta under 2016. Samtidigt har arbetet med att minska och förebygga gränshinder i Norden fortsatt prioritet, vilket konkretiseras genom en förstärkt dialog med arbetsmarknadens parter i de olika länderna.

Vi ser också behovet av kontinuerlig dialog om vad ett effektivt nordiskt samarbete innebär. Inför nästa fas i reformarbetet har en högnivågrupp utsetts, bestående av representanter från alla medlemsländer. De förväntas komma med nya tankar och idéer om det nordiska samarbetets former och relevans. Nyligen utsågs författaren och historikern Gunnar Wetterberg till svensk representant i gruppen. Från finsk sida medverkar vicehäradshövdingen och tidigare riksdagsledamoten Kimmo Sasi.

Ett levande nordiskt samarbete är ett nödvändigt verktyg för att kunna möta aktuella politiska utmaningar och ta vara på nya möjligheter. Det handlar även om att samspela med omvärlden. Den nordiska modellen är efterfrågad som aldrig förr i den politiska debatten och de nordiska ländernas kunskaper inför den pågående klimatomställningen är allmänt respekterade. Om vi blir bättre på att koppla upp oss inbördes och mot omvärlden och agerar gemensamt kan Norden spela en större roll internationellt.

Kristina Persson, ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

Anne Berner, minister för nordiskt samarbete, Finland

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.