Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förordning om inrättande av en samarbetsplattform för gemensamma utredningsgrupper 2021/22:FPM38

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets förord­ning om inrät­tande av en sam­arbets­plattform för gemen­samma utred­nings­grupper och om ändring av förord­ning (EU) 2018/1726, COM(2021) 756 final.

Ladda ner:

I dag saknas ett digitalt verk­tyg genom vilket aktörerna i en gemen­sam utrednings­grupp på ett säkert och effek­tivt sätt kan kom­municera och utbyta digital informa­tion och bevisning. För att säker­ställa att gemen­samma utrednings­grupper även fortsatt är ett effektivt verktyg i kampen mot gräns­över­skridande brotts­lighet föreslår kom­missionen att en EU-gemensam sam­arbets­platt­form ska inrättas som ska kunna användas som ett verktyg till stöd för aktörerna i gruppen.

I förslaget till förord­ning slås de grund­läggande princi­perna fast för sam­arbets­platt­formens funktioner, använd­ning och utform­ning. Om med­lemmarna i en gemen­sam utred­nings­grupp väljer att använda sig av platt­formen kommer en separat sam­arbets­yta att skapas som gruppen kan använda sig av för att bl.a. kunna planera arbetet och kom­municera på ett säkert sätt. Aktörerna kommer att kunna nå platt­formen genom inlogg­ning via internet från t.ex. mobil eller dator. Platt­formen kommer inte att kopplas samman med de ärende­hanterings­system som respektive med­lems­stats myndig­heter använder sig av. Utform­ningen, den tekniska förvalt­ningen och det tekniska under­hållet av platt­formen ska han­teras av eu-LISA.

Regeringen välkomnar kom­missionens förslag om inrättandet av en EU-gemensam sam­arbets­platt­form i syfte att effekti­visera det redan existe­rande sam­arbete som sker inom ramen för en gemen­sam utrednings­grupp. En sådan plattform bör innehålla funk­tioner som möjlig­gör för bl.a. säker digital kom­munikation och säkert över­förande av informa­tion och bevis­ning mellan utred­nings­gruppens aktörer. Det ska vara frivilligt för myndig­heterna att använda sig av platt­formen och den ska inte kopplas samman med de nationella myndig­heternas ärende­hanterings­system. Regeringen anser att eventuella nya uppgifter och åtagan­den som innebär kost­nader ska finansieras genom ompriori­teringar av medel inom beslu­tade ramar i den fleråriga budget­ramen (MFF). Eventuellt ökade kostnader på stats­budgeten ska finansieras inom befintliga ramar inom berörda utgifts­områden.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.