Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Lagförslag om Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen

Publicerad

Regeringen har beslutat och överlämnat förslag till Lagrådet om att Sverige ska införa särskilda domstolar för immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden.

– Vi föreslår nu att en särskild Patent- och marknadsdomstol och Patent- och marknadsöverdomstol införs i Sverige. Näringslivet har länge efterfrågat särskilda domstolar för immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga frågor för att förenkla och effektivisera rättsprocesserna. För Sverige och särskilt de kunskapsintensiva svenska företagen är det mycket viktigt att domstolsprövningen på de här områdena lever upp till högt ställda krav på kvalitet och effektivitet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Svenska företag ska inte konkurrera med låga löner utan med kunskapsintensiva produkter högt upp i förädlingskedjan. Därför behöver hela ekosystemet kring innovativa företag stärkas. Ett välfungerande och enkelt domstolssystem för bland annat patent och varumärkesfrågor är viktigt för innovationsklimatet och framtidens jobb, säger näringsminister Mikael Damberg.

Immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden tillhör de mest kompli­cerade och omfattande som handläggs i domstol. De rättsliga och princi­piella sambanden mellan dem är tydliga, samtidigt som domstolspröv­ningen idag är utspridd på flera olika domstolar. Den splittrade prövningen försämrar möjligheten att handlägga målen effektivt och med hög kvalitet. Regeringen anser därför att en särskild Patent- och marknadsdomstol bör inrättas vid Stockholms tingsrätt och en Patent- och marknadsöverdomstol vid Svea hovrätt.

Mer om lagförslaget

I lagrådsremissen Patent- och marknadsdomstol föreslås att domstolsprövningen ska samlas i en särskild domstol i första och andra instans (Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen). Till domstolen ska föras de immaterialrättsliga mål och ärenden som nu handläggs i allmän domstol och Patentbesvärsrätten. Till domstolen ska även föras de marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden som nu handläggs i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol och Marknadsdomstolen. Det föreslås även regler som ska göra det möjligt för patent- och marknadsdomstolarna att handlägga vissa tvistemål som har samband med ett immaterialrättsligt, mark­nadsföringsrättsligt eller konkurrensrättsligt mål. Som en konsekvens av förslaget ska Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphöra.

För de tvistemål och ärenden som handläggs i patent- och marknadsdomstolarna föreslås att överklagande ska få ske till Högsta domstolen endast om Patent- och marknadsöverdomstolen tillåter det (fullföljdsförbud med så kallad ventil). För mål om förbud eller åläggande mot företagskoncentrationer ska dock Patent- och marknadsdomstolen alltid vara sista instans. Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden i brottmål ska alltid kunna överklagas till Högsta domstolen.

Regeringen bedömer att den samlade domstolsprövningen kommer att medföra en ökad effektivitet och kvalitet i prövningen, bland annat genom den koncentration av kompetens som den kommer att innebära. I lagrådsremissen föreslås också en ny lag om patent- och marknadsdomstolar med regler som syftar till att säkerställa en effektiv handläggning. I lagen regleras hur mål och ärenden ska handläggas i domstolarna och hur sammansättningen i domstolarna ska se ut. Det föreslås bland annat bestämmelser som möjliggör att mål och ärenden i stor utsträckning kan handläggas gemensamt och bestämmelser som begränsar parters möjligheter att i ett sent skede av domstolsprocessen åberopa nya omständigheter eller ny bevisning.

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Avenberg
Ämnesråd
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.