Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Åtgärder mot fakturabedrägerier

Publicerad

Bluffakturor och andra former av fakturabedrägerier förekommer i betydligt större omfattning än vad den officiella brottsstatistiken visar. Såväl privatpersoner som företag och myndigheter drabbas. Det visar Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier som i dag har överlämnat sitt betänkande (SOU 2015:77) med förslag på åtgärder till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Sedan tidigare arbetar regeringen med en lagskärpning som ska bekämpa massutskicken av bluffakturor. Utredningens kartläggning och förslag är viktiga komplement i kampen mot dessa systematiska bedrägerier som drabbar företag och privatpersoner, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredaren, lagman Stefan Strömberg, har i betänkandet kommit fram till att de avtalsrättsliga reglerna erbjuder goda möjligheter för dem som drabbas av fakturabedrägeri att undgå betalningsskyldighet. Samtidigt står det klart att reglerna inte alltid används som det är tänkt. En bland flera angelägna förändringar består därför i att förmå fler att själva ta tillvara sina rättigheter genom att bestrida bluffakturorna och de andra krav som förekommer vid fakturabedrägeri. De som väljer att bestrida behöver också få bättre kunskaper om de befintliga reglerna för att kunna ta tillvara sina rättigheter på bästa sätt.

Utredningen föreslår att informationsinsatser ska vidtas. Polismyndigheten, Konsumentverket och Tillväxtverket föreslås få i uppdrag att dels gemensamt och dels var för sig få det huvudsakliga ansvaret för informationen.

För att förhindra att rättegångar missbrukas för att driva in oriktiga krav föreslår utredningen en regel om full ersättningsskyldighet för rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål i vissa fall. Regeln föreslås bara träffa näringsidkare. Även ställföreträdare, biträden och ombud ska kunna åläggas ersättningsskyldighet enligt den nya regeln.

SOU 2015:77 Fakturabedrägerier

Kontakt

Sara Lindman
Sekreterare, hovrättsassessor
Telefon 031-701 53 58
Mobil 076-850 65 55
Erik Boman
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00