Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Fler ska kunna få sina skulder sanerade

Publicerad

Evighetsgäldenärer och seriösa företagare som blivit överskuldsatta ska få bättre möjligheter att starta om på nytt. Därför överlämnar regeringen ett förslag till Lagrådet som ska leda till att fler svårt skuldsatta personer ska kunna få sina skulder sanerade.

Skuldsanering innebär att en person som har stora skulder helt eller delvis får skulderna avskrivna. I dag finns det drygt 28 000 personer enbart i Kronofogdemyndighetens register som sannolikt uppfyller villkoren för att beviljas skuldsanering. Regeringen föreslår nu en ny skuldsaneringslag för att möjliggöra för fler svårt skuldsatta att få sina skulder sanerade. Den nya lagen innebär att samtliga delar av skuldsaneringsförfarandet ses över.

– Det är viktigt att alla tar ansvar för sin privatekonomi. Men samhället måste samtidigt ge människor och deras familjer möjligheter att ta sig ur skuldfällan och få en chans att starta om på nytt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– En alltför hög skuldsättning kan drabba den enskilde hårt och barn till överskuldsatta är särskilt utsatta. Därför är det viktigt att regeringen nu går fram med åtgärder för att fler svårt skuldsatta ska kunna få skuldsanering, säger konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund.

Den nya skuldsaneringslagen innebär bland annat att:

  • Kronofogdemyndigheten ska lämna information om skuldsanering till svårt skuldsatta personer som finns i myndighetens register.
  • Ansökningsförfarandet förenklas.
  • Det införs en betalningsförmedlingstjänst. Den enskilde ska betala till Kronofogdemyndigheten, som sedan förmedlar pengarna till borgenärerna.
  • Den som beviljats skuldsanering ska ha två betalningsfria månader per år: juni och december.
  • Det ska finnas mer flexibilitet vid bestämmandet av skuldsaneringens längd och större hänsyn ska tas till den pressade situation som en överskuldsatt lever under.

I lagrådsremissen föreslås även en ny lag med en särskild skuldsaneringsform för företagare, F-skuldsanering. I dag är företagare i de flesta fall förhindrade från att beviljas skuldsanering bland annat eftersom det är svårt att ta fram generella skuldsaneringsregler som gäller för både företagare och privatpersoner. Genom F-skuldsanering ska överskuldsatta företagare som engagerar eller har engagerat sig i en seriös näringsverksamhet ges förbättrade möjligheter att få skuldsanering.

F-skuldsanering innebär en något kortare skuldsaneringsperiod med tuffare krav på företagaren. Som exempel ska en inte obetydlig del av skulderna kunna betalas, och företagaren kommer inte att få några betalningsfria månader.

Förslagen är en del i regeringens strategi för att motverka överskuldsättning som presenterades i budgetpropositionen för 2016. Förslaget om F-skuldsanering är även en del i regeringens arbete för att öka sysselsättningen och främja entreprenörskap och ekonomisk tillväxt.

De nya lagarna föreslås träda i kraft den 1 november 2016.

Lagrådsremiss: Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt

Artikel: Strategi ska motverka överskuldsättning

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Mikaela Kotschack
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00