Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

EU:s reviderade insolvensförordning

Publicerad

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har onsdagen den 2 mars tagit emot betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17). Utredningens förslag syftar till att tillämpa förändrade EU-regler om gränsöverskridande insolvensförfaranden.

År 2000 antogs gemensamma EU-regler om gränsöverskridande samordning av konkurs och företagsrekonstruktion, som exempelvis kan påverka en gäldenär som bedriver verksamhet i flera EU-länder. Medlemsstaterna har kommit överens om förändringar i insolvensförordningen, med syfte att skapa mer av en "andra chans-kultur" för skuldsatta företag och privatpersoner. Revideringen omfattar även skuldsanering och ska börja tillämpas från sommaren 2017.

Dessa förändringar innebär bland annat att svenska skuldsaneringsförfaranden kommer att erkännas och få verkan inom hela EU. Förordningen inne­håller också regler som innebär att medlemsstaterna ska inrätta nationella register som ska underlätta för bland annat borgenärer att få information om insolvensförfaranden och att förhindra att sådana förfaranden pågår samtidigt i flera medlemsstater.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som krävs för att de förändrade EU-reglerna ska kunna tillämpas i Sverige. I betänkandet lämnas förslag på en ny lag med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen. Utredningen föreslår vidare en ny lag om skuldsaneringsregister, som ska föras av Bolagsverket.

– Utredningens förslag underlättar samarbetet inom EU när det gäller det växande problemet med överskuldsättning och livslånga gäldenärsförbindelser, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Särskild utredare har varit Jonas Bäckstrand, ställföreträdande generaldirektör på Statens haverikommission. Kammarrättsassessorn Johanna Ekbäck har varit utredningssekreterare.

SOU 2016:17 EU:s reviderade insolvensförordning m.m.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00