Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Högre krav på revisionen

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdagen den 3 mars, beslutat om en lagrådsremiss med förslag till nya regler om revisorer och revision.

Förslagen i lagrådsremissen Revisorer och revision anpassar den svenska lagstiftningen till nya EU-regler, det så kallade revisionspaketet. Huvudsyftet är att öka revisionens kvalitet och stärka revisorernas opartiskhet och självständighet. Särskilt höga krav ska gälla för revisorer som har revisionsuppdrag i börsbolag, banker och försäkringsbolag.

Revisionspaketet påverkar stora delar av reglerna om revisorer och revision:

  • Revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för den som är intresserad av företagets ekonomi.
  • Börsbolag och de viktigaste finansiella företagen, bland annat banker och försäkringsbolag, får som utgångspunkt inte ha samma revisionsbyrå i mer än tio år (så kallad byrårotation). Börsbolag som inte är finansiella företag ska kunna behålla revisionsbyrån i upp till tjugo eller tjugofyra år, om de uppfyller särskilda krav.
  • Revisionsutskotten, som övervakar att företagens redovisning sköts på ett bra sätt, får fler uppgifter och ska finnas i fler företag.
  • Kraven på revisorns oberoende skärps, bland annat när det gäller möjligheten för revisorn att lämna konsulttjänster till det granskade företaget.
  • Om ett börsbolag eller ett finansiellt företag bryter mot reglerna när det gäller revision, ska Finansinspektionen kunna ingripa.
  • Revisorsnämndens ställning stärks när det gäller tillsynen över revisorer. Utöver de befintliga disciplinåtgärderna får Revisorsnämnden möjlighet att besluta om sanktionsavgifter och tidsbegränsade förbud att utöva revision.

– Förslaget syftar till att ytterligare stärka förtroendet för revisionen och de granskade företagen, inte minst för de företag som är av stor betydelse för samhället. Bra regler om vad revisorerna ska rapportera och om deras oberoende gör det lättare för dem att leva upp till de höga förväntningarna, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen föreslår att lagstiftningen ska träda i kraft den 17 juni 2016.

Lagrådsremiss: Revisorer och revision

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Erik Hällströmer
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 32 02