Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Stärkt skydd på bolånemarknaden

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till nya regler som syftar till att stärka konsumentskyddet på bolånemarknaden.

– De nya reglerna kommer att leda till en mer transparent och välfungerande bolånemarknad, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslagen i lagrådsremissen bygger till stor del på EU:s så kallade bolånedirektiv från 2014 och kommer bland annat att innebära att betänketid införs för erbjudande om bostadskredit, utökade krav på information till konsumenten och bättre insyn i hur bolåneräntan bestäms.

– Nu stärker vi konsumentens makt i en köpsituation som för många av oss är den enskilt viktigaste ekonomiska affären i livet, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Förslagen i korthet:

  • Utökade krav på information från näringsidkaren till konsumenten, bland annat vid marknadsföring.
  • Konsumenten ska få bättre insyn i hur bolåneräntan bestäms.
  • Konsumenten ska få minst sju dagars betänketid för att fundera på erbjudandet om bostadskredit.
  • Näringsidkaren ska som huvudregel inte kunna kräva att konsumenten köper även andra finansiella tjänster eller produkter för att få en bostadskredit.
  • Konsumenten ska få skydd mot ökade kostnader på grund av valutakursförändringar (till exempel på grund av att krediten betalas i svenska kronor men konsumenten får sin inkomst i euro).
  • Näringsidkaren ska diskutera amortering med konsumenten och lämna ett förslag till amorteringsplan.
  • Näringsidkare som lämnar eller förmedlar bostadskrediter ska behöva tillstånd och stå under tillsyn och ha personal med tillräcklig kunskap och kompetens.
  • Bara de som har rätt att driva verksamhet med bostadskrediter ska som huvudregel ha rätt att lämna råd om bostadskrediter. Det införs också skärpta regler för sådan rådgivning, bland annat får en rådgivare som kallar sig oberoende inte ta emot ersättning från någon annan än konsumenten.
  • Inte heller en oberoende kreditförmedlare ska få ta emot ersättning från någon annan än konsumenten.
  • Det upprättas ett system för gränsöverskridande tillsyn inom EES. Bland annat ska svenska och utländska tillsynsmyndigheter samarbeta och utbyta information.

Regeringen föreslår att förslagen ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagrådsremiss: Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00