Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag om åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Publicerad

Justitiedepartementet remitterar i dag departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Promemorian innehåller förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag.

– Förslaget att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen är viktigt utifrån såväl ett barnrättsperspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I promemorian föreslås bland annat att:

  • Migrationsverket ska så snart som möjligt efter asylansökan göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande barns ålder, om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år, men det samtidigt inte är uppenbart att han eller hon är vuxen.
  • Den sökande ska erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut om att han eller hon ska anses ha fyllt 18 år.
  • Det tillfälliga beslutet om ålder ska kunna överklagas till domstol.
  • Migrationsverket ska informera den sökande om att konsekvensen av att ett nekat samtycke till medicinsk åldersbedömning utan godtagbar anledning, kan bli att han eller hon bedöms ha fyllt 18 år.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017

Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen