Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Meddelarskydd för bättre kvalitet i välfärden

Publicerad

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att anställda m.fl. i privat bedriven men offentligt finansierad skola, vård och omsorg ska få ett stärkt meddelarskydd. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– Verksamhet som finansieras av våra gemensamma skattepengar ska vara trygg och hålla hög kvalitet. Anställda och uppdragstagare måste därför kunna påtala när de upptäcker missförhållanden, utan att vara rädda för att drabbas av repressalier. Ett stärkt meddelarskydd bidrar till en sådan trygghet och förbättrar insynen i verksamheterna, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget innebär att anställda i enskilt bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna ut uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, t.ex. radio, tv och tidningar.

– De som jobbar i skolan ska ha rätt att påtala missförhållanden på sin arbetsplats. Det är en viktig del för att öka insynen i hela skolan. Vi arbetar vidare med förslag som innebär att offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Förutom arbetstagare skyddas också uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten.

Den som bedriver verksamheten förbjuds att efterforska vem som har lämnat ut uppgifterna och får inte heller utsätta denne för negativa åtgärder, t.ex. avskedande, uppsägning och disciplinpåföljd, på grund av detta.

Skyddet begränsas av de regler om tystnadsplikt som finns på respektive område. Lagen medför ingen rätt att lämna ut handlingar.

Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om straff för den som ingriper eller efterforskar i strid med lagen,

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Regeringen avser att återkomma med en lagrådsremiss under 2017 med förslag om införande av offentlighetsprincipen och meddelarskydd i privat bedriven verksamhet inom skolväsendet, som så långt möjligt motsvarar den som gäller för kommunala huvudmän.

Lagrådsremiss: Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.