Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Mediegrundlagskommittén överlämnar sitt betänkande

Publicerad

I dag, torsdagen den 15 september, tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot betänkandet Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58) av Mediegrundlagskommittén. Kommittén har haft i uppdrag att i vissa avseenden se över tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Kommittén föreslår omfattande förändringar av språket och strukturen i TF och YGL för att grundlagarna ska bli så lätta att förstå och tillämpa som möjligt.

Grundlagsskyddet för publiceringar på internet ses över

Bland annat föreslår kommittén att reglerna om utgivarens ansvar ändras så att huvudregeln blir att utgivaren inte ansvarar för material som har funnits på till exempel en dagstidnings webbplats mer än ett år. Ett annat förslag innebär att grundlagsskyddet enligt YGL kan bestå även om den som driver en webbplats inte har skiljt redaktionellt material från externt material (användarkommentarer, länkar). Man föreslår även att reglerna för e-böcker och ljudböcker ändras så att författaren för den tryckta boken under vissa förutsättningar även ansvarar för den digitala versionen.

Vissa söktjänster på nätet, som avser känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser, ska enligt förslaget inte omfattas av YGL om uppgifterna är tillgängliga på ett sätt som innebär särskilda risker för intrång i de registrerades personliga integritet.

Ett annat förslag gäller att det införs möjligheter att lämna så kallat internationellt rättsligt bistånd när TF och YGL är tillämpliga. Detta kan till exempel innebära att ett förhör hålls med en misstänkt eller ett vittne efter att en utländsk åklagarmyndighet begärt det. Ett sådant bistånd får inte lämnas om det strider mot svenska allmänna rättsprinciper på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området.

Kommittén föreslår vidare en ny reglering av krav på varningstexter och annan produktinformation på exempelvis förpackningar som omfattas av TF. Förslaget innehåller även vissa uttalanden om så kallade neutrala tobaksförpackningar.

På TV-området föreslås det bli möjligt att för så kallad beställ-TV ställa krav på att europeiska produktioner ska främjas samt krav på tillgänglighet (textning, tolkning, med mera).

SOU 2016:58 Ändrade mediegrundlagar

Presskontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00