Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett modernt straffrättsligt regelverk för företag

Publicerad

I dag, tisdagen den 29 november, tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82) med flera förslag till ett moderniserat straffrättsligt regelverk för företag.

Utredningen om vissa frågor om företagsbot, som letts av justitierådet Sten Andersson, har haft i uppdrag att göra en bred översyn av företagsbotsregleringen. Syftet har varit att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för företag är effektivt, ändamålsenligt och modernt samt att det är anpassat till Sveriges internationella åtaganden.

– Straffrättsliga sanktioner mot företag är ett viktigt verktyg för att motverka brottslighet som förekommer inom deras verksamhet. Företagen får tydliga incitament att organisera sig på ett sådant sätt att risken för brott i verksamheten minskas. Det är också viktigt att företag som sköter sig inte får någon konkurrensmässig nackdel i förhållande till dem som är mindre nogräknade eller till och med brottsliga, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredningen lämnar bland annat följande förslag.

  • Om ett särskilt klandervärt brott begås inom ramen för ett större företags verksamhet ska det kunna leda till en förhöjd företagsbot. För allvarligare brott ska företagsboten alltså kunna bestämmas med beaktande av företagets betalningsförmåga.
  • Företagsboten ska i sådana fall kunna bestämmas till högst 100 miljoner kr.
  • Företagsbot ska, förutom vid brott i näringsverksamhet, även kunna dömas ut för bland annat brott som begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet (det innebär bland annat att brott i kommunala skolor behandlas på samma sätt som brott i friskolor i detta sammanhang).

Genom utredningens förslag säkerställs även att Sverige lever upp till sina åtaganden gentemot bland annat OECD.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

SOU 2016:82 En översyn av lagstiftningen om företagsbot

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00