Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Meddelarskydd för bättre kvalitet i välfärden

Publicerad

Regeringen har idag, torsdagen den 24 november, beslutat en proposition om stärkt meddelarskydd för anställda med flera i privat bedriven men offentligt finansierad skola, vård och omsorg som finansieras med offentliga medel.

– Verksamhet som finansieras av våra gemensamma skattepengar ska vara trygg och hålla hög kvalitet. Anställda och uppdragstagare måste därför kunna påtala när de upptäcker missförhållanden, utan att vara rädda för att drabbas av repressalier. Ett stärkt meddelarskydd bidrar till en sådan trygghet och förbättrar insynen i verksamheterna, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, innebär att anställda i enskilt bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna ut uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, till exempel radio, tv och tidningar.

– De som jobbar i skolan ska ha rätt att påtala missförhållanden på sin arbetsplats. Det är en viktig del för att öka insynen i hela skolan. Vi arbetar vidare med förslag som innebär att offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Förutom arbetstagare skyddas också uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten.

Den som bedriver verksamheten förbjuds att efterforska vem som har lämnat ut uppgifterna och får inte heller utsätta denne för negativa åtgärder, till exempel avskedande, uppsägning och disciplinpåföljd, på grund av detta.

Skyddet begränsas av de regler om tystnadsplikt som finns på respektive område. Lagen medför ingen rätt att lämna ut handlingar.

Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om straff för den som ingriper eller efterforskar i strid med lagen.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00