Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Moderna beredskapsjobb en väg in på arbetsmarknaden

Publicerad

De statliga myndigheterna ska erbjuda moderna beredskapsjobb med goda arbetsvillkor och avtalsenliga löner för att ge fler personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till ett arbete och arbetslivserfarenhet. Regeringen ger nu Arbetsförmedlingen i uppdrag att underlätta implementeringen av de moderna beredskapsjobben i staten.

Satsningen riktas till personer som är nyanlända eller personer som varit arbetslösa i mer än 3 år och som är inskrivna i Arbetsförmedlingen. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska vara motsvarande de som gäller för den subventionerade anställningen extratjänster där ersättningsnivåerna för heltid liksom ersättning för handledarstöd föreslås höjas i budgetpropositionen för 2017. Ikraftträdandet för dessa ändringar är den 1 december 2016. Målsättningen är att satsningen ska införas successivt från 2017 och omfatta minst 5 000 personer 2020.

Arbetsförmedlingen har en viktig roll i att underlätta matchningen och svara för lättillgänglig information åt myndigheterna och de arbetssökande. Mot denna bakgrund ger regeringen Arbetsförmedlingen ett uppdrag i syfte att underlätta implementeringen av de moderna beredskapsjobben.

Stöd får lämnas för en anställning under högst 2 år, längst 12 månader i taget. Myndigheterna ska ta fram lämpliga arbetsuppgifter som i dag inte utförs alls eller i otillräcklig omfattning och på lämpligt sätt informera om de lediga jobben. Arbetsgivarverket svarar inom sitt ansvarsområde för information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.

Regeringen kommer noga att följa myndigheternas arbete med de moderna beredskapsjobben och är beredd att vidta ytterligare åtgärder för att den målsatta nivån ska nås.

Läs mer om regeringens satsning på extratjänster
Artikel: 100 procent extratjänst

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen

Om moderna beredskapsjobb hos Arbetsförmedlingen