Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat proposition om framtidsfullmakter till riksdagen. Framtidsfullmakter gör det möjligt för enskilda att utse någon som kan ha hand om deras ekonomiska eller personliga angelägenheter om de senare i livet inte längre klarar av det själva. Förslagen stärker enskildas självbestämmande genom att förbättra möjligheterna att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dem.

Det är den som har fått uppdraget (fullmaktshavaren) som avgör när fullmakten börjar gälla men det ska också finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol. Fullmaktshavaren ska ha en plikt att vara lojal mot och samråda med fullmaktsgivaren, som också ska få utse en särskild granskare. Granskaren och överförmyndaren ska ha rätt att begära redovisning av uppdraget och ska reagera om fullmaktshavaren till exempel missbrukar sitt förtroende.

Dessutom föreslår regeringen regler om anhörigbehörighet som innebär att anhöriga får vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning när han eller hon inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Förslaget skapar en rättslig ram för sådana åtgärder som många anhöriga redan i dag utför.

De nya reglerna om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00