Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Tillsättande av utredning för att analysera konventionen om ett kärnvapenförbud

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att analysera konventionen om ett kärnvapenförbud.

Uppdraget syftar till att belysa konsekvenserna för Sverige vid ett eventuellt tillträde.

Uppdraget spänner över ett brett spektrum av nedrustnings-, säkerhets- och försvarspolitiska frågeställningar.

Utredaren ska analysera konventionens innebörd och de konsekvenser ett svenskt tillträde till konventionen kan komma att få avseende bland annat följande områden:

  • svensk nedrustnings-/icke-spridningspolitik,
  • konventionens relation till andra relevanta konventioner och avtal, inklusive icke-spridningsfördraget NPT, provstoppsavtalet CTBT samt EU-fördragen,
  • Sveriges samlade bi- och multilaterala säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten,
  • Sveriges förpliktelser enligt andra relevanta konventioner och avtal (inklusive EU-fördragen), samt analys av konventionens krav i förhållande till svensk praxis beträffande implementering av dessa,
  • vilka eventuella behov av anpassningar av svensk rätt och riktlinjer som konventionen ger upphov till,
  • vilka möjligheter som finns att frånträda konventionen.

Utredaren ska samråda med sakkunniga från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och andra berörda departement. Utredaren kommer även att ha tillgång till en referensgrupp där också vissa myndigheter kommer att vara representerade

Till utredare har utsetts Lars-Erik Lundin, med mångårig erfarenhet av svensk och europeisk säkerhetspolitik, bl a som tidigare medarbetare på UD samt inom EU.

Utredaren ska redovisa sina slutsatser senast 31 oktober 2018.

Presskontakt