Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Skarpa förslag i utredning för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Idag, 29 maj, tog jämställdhetsminister Lena Hallengren emot utredningen ”Att bryta ett våldsamt beteende” ifrån regeringens särskilda utredare, Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg. Bland förslagen i utredningen finns en skärpning av socialtjänstlagen och ett inrättande av ett nationellt centrum för samordning och kunskapsutveckling.

Det nationella centrumet för samordning och kunskapsutveckling är tänkt att vara ett stöd för alla de som arbetar med våldsutövare. Fokus för centrumet ska vara kompetens och samordning, men också prioritering av arbetet med behandling av våldsutövande personer.

Utredningen "Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld", vill också att socialnämndens ansvar för insatser till våldsutövare ska förtydligas. Idag ser detta arbete mycket olika ut i olika kommuner. Därför vill utredarna införa ett uttryckligt ansvar i socialtjänstlagen, med syfte att våldsutövare ska kunna erbjudas insatser för att sluta använda våld.

- Det är aldrig kvinnorna samhället ska begränsa friheten för, det borde vara männen som slår vars frihet vi inskränker, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

- Vi föreslår att specialiserade mottagningar för våldsutövare byggs upp i hela landet. Idag finns några goda, lokala exempel men vi behöver nå betydligt fler män som utgör ett hot mot sina närstående. Verksamheten som dessa mottagningar bedriver ska också hålla en jämn och hög kvalitet. Inte minst när det gäller kravet på skydd för våldsutsatta, säger utredaren Nils Öberg. 

I övrigt innehåller utredningen följande förslag:

• Hälso- och sjukvården behöver engageras mer i arbetet. Även att utreda vem gör vad, där utredarna tycker att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att reda ut och eventuellt reglera.
• Att även Kriminalvården ska få upprätta en individuell plan, SIP, för våldsverkare. Idag har endast socialtjänsten och hälso- och sjukvården den möjligheten, enligt regelverk.
• Vidare att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska få en möjlighet att lämna uppgifter till polisen, genom att en sekretessbrytande regel införs i offentlighets- och sekretesslagen.

• Tydligare riktlinjer för informationsutbyte och för hur sekretess ska hanteras i samarbetet mellan myndigheter.

• Tillfälligt boende för våldsutövare.

• Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården ska få ett uppdrag att utarbeta en modell för samverkan.

Alla förslag syftar till att den som utövar våld ska sluta med detta. Utredaren konstaterar också, att arbete med våldsutövare alltid måste utgå från de eller den våldsutsattas behov av säkerhet.

Utredaren föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00