Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen kraftsamlar för demokratin

Publicerad

Regeringen vill kraftsamla för att stärka demokratin och presenterar nu en strategi för att främja, förankra och försvara demokratin. Som en del i arbetet tillsätter regeringen också en demokratikommitté. Kommitténs arbete ska ledas av Peter Örn.

– Samtidigt som vår demokrati står på en stabil grund finns det utmaningar som vi ska möta. Fler ska vara delaktiga, fler ska ha kunskap och fler ska stå upp för demokratin. Genom att tillsammans arbeta för ett Sverige som håller ihop lägger vi grunden för ytterligare 100 år av demokrati i vårt land, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kommittén ska engagera hela det svenska samhället i arbetet för att högtidlighålla att det år 2021 gått 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen i Sverige. Arbetet ska resultera i förslag på hur demokratin ska stärkas ytterligare.

– Den svenska demokratin är en ungdomlig hundraåring. Den är stark och samtidigt bräcklig. Varje generation måste vinna demokratin åter i mötet med sin tids utmaningar. Det handlar bland annat om göra fler människor mer delaktiga, om att fördjupa tilliten i samhället och om att möta nya hot mot demokratin, säger Peter Örn.

Främja, förankra och försvara demokratin – nya åtgärder

Förutom kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati har regeringen inom dessa områden beslutat om följande regeringsuppdrag:

  • Uppdrag till SKL om medborgardialog i komplexa frågor för att stärka kommuners dialog med kommuninvånare i frågor som rör flyktingmottagande och integration.
  • Uppdrag till Forum för levande historia att stärka demokratins motståndskraft och sprida kunskap om faran när demokratin urholkas, genom att ange och diskutera historiska exempel och lärdomar.
  • Förstärkt uppdrag till Linnéuniversitetet (Medieinstitutet Fojo) att genomföra insatser som förebygger journalisters utsatthet för hot och hat.
  • Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga hot, våld och trakasserier mot politiskt förtroendevalda under valåret 2018. Resultaten ska redovisas i rapporten Politikernas trygghetsundersökning (PTU).
  • Uppdrag till Delegationen mot segregation att genomföra en undersökning av demokratisk delaktighet i områden med socioekonomiska utmaningar.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Peter Örn

Peter Örn är författare, föreläsare och rådgivare. Han har tidigare bland annat varit partisekreterare för Folkpartiet Liberalerna, generalsekreterare för Svenska Röda Korset, verkställande direktör för Riksteatern samt verkställande direktör för Sveriges Radio. Örn har tidigare lett flera offentliga kommittéer, bland annat Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen.

Sammanfattning: Regeringens strategi för en stark demokrati

Den svenska demokratin står stark men det finns utmaningar. Den svenska demokratin står på en stabil grund, eftersom de grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade. Intresset för politik är stort och valdeltagandet är internationellt sett högt. Vi har ett stort och starkt engagemang i föreningslivet. Våra institutioner är i en internationell jämförelse rättssäkra och våra medier är starka och oberoende. Tilliten till demokratiska institutioner och mellan människor är stor.
För att möta de utmaningar som finns så innehåller regeringens strategi för en stark demokrati tre prioriterade områden:

Främja – fler ska vara delaktiga i demokratin
Det finns ett demokratiskt utanförskap där alltför många varken deltar eller känner sig delaktiga. Det finns skillnader i valdeltagandet. I det valdistrikt i Sverige som hade allra lägst valdeltagande i riksdagsvalet 2014 röstade 48 procent jämfört med 95 procent i distriktet med högst deltagande.

Förankra – fler ska ha kunskap om demokratin
Medveten desinformation, propaganda och näthat har en negativ inverkan på samhällsdebatten. Ungefär var fjärde journalist och förtroendevald utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2016. Bland personer som utrycker åsikter i samhällsfrågor minst en gång i veckan på sociala medier beskriver 36 procent att de utsatts för trakasserier, hot eller våld.

Försvara – fler ska stå upp för demokratin.
Antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga och utmanar demokratin. Dessa aktörer har ofta ett intresse av att skapa misstro och att ställa grupper mot varandra.