Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stärker arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Publicerad

Regeringen har idag utsett tre nya myndigheter – Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk – till hbtq-strategiska myndigheter, samt gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och motverka diskriminering av transpersoner.

Detta är de senaste i en lång rad av reformer som regeringen har beslutat om för att stärka arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

– Det måste vara självklart att alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter. Även om situationen för hbtq-personer i Sverige är överlag positiv, finns det fortfarande luckor som måste fyllas vilket vi steg för steg har gjort under mandatperioden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Som hbtq-strategiska myndigheter ges Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk en uttalat definierad roll för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Sedan tidigare är Diskrimineringsombudsmannen (DO), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statens kulturråd hbtq-strategiska myndigheter.

Regeringen har också beslutat att ge DO i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och motverka diskriminering av transpersoner. Transpersoner är i flera avseende en särskilt utsatt grupp och det finns ett behov av ökad kunskap om hur vi bäst främjar transpersoners lika rättigheter.

Kommande insatser

Regeringen avser att ge Barnombudsmannen (BO) i uppdrag att utifrån sin metod Unga Direkt prata med barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer. Erfarenheterna ska samlas och spridas så att de kan utgöra ett stöd för anhöriga och barn och unga med transerfarenheter.

Regeringen avser också att ge Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för hur offentliga aktörer kan inkludera binära och ickebinära transpersoner i enkäter och undersökningar.

Regeringen kommer även att inleda en dialog med Riksidrottsförbundet om transpersoners situation inom idrotten i syfte att diskutera hur idrotten kan motverka diskriminering.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Aktuellt lagstiftningsarbete och andra insatser för att stärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Sedan strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck presenterades 2014 har en rad ytterligare insatser vidtagits och flera utredningar som berör hbtq-personers rättigheter har tillsatts. Regeringen fortsätter arbetet och vidtar nya åtgärder för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

 • En modern lagstiftning för att ändra det kön som framgår av folkbokföringen
 • Statlig ersättning till personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen
 • Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner
 • Föräldraskapspresumtion och föräldraskap efter ändrad könstillhörighet
 • Utökade möjligheter till ledighet med föräldrapenning för regnbågsfamiljer
 • Kunskapsstöd för vård och behandling vid intersexuella tillstånd
 • En öppen och inkluderande skola för hbtq-personer
 • Ökat fokus på transpersoners utsatthet för hatbrott och förtroende för polisen
 • Ökad kunskap om våld som drabbar hbtq-personer
 • Stöd till brottsofferjour för hbtq-personer
 • Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Insatser för rättssäkerhet och trygghet för asylsökande hbtq-personer
 • Suicidprevention med fokus på transpersoner
 • Bättre bemötande och kunskap vid kommuner och landsting