Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny generaldirektör och nytt regleringsbrev för Försäkringskassan

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Nils Öberg till generaldirektör för Försäkringskassan. Dessutom har regeringen beslutat om ett nytt regleringsbrev för myndigheten.

– Nils Öberg är en kompetent och driven person med stor erfarenhet av svensk statsförvaltning. Han har regeringens tydliga uppdrag att utveckla Försäkringskassan vidare som en myndighet som bygger på förtroende, trygghet och stolthet, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

– Jag är glad över att ha fått förtroendet att tillsammans med styrelsen leda Försäkringskassan de närmaste åren. Förtroendet för myndigheten blir central i ledningsarbetet och därmed också strävan att öka respekten för de tjänstemän som dagligen hanterar ett stort antal mycket komplexa beslut. Försäkringskassan är en av statens största arbetsgivare. Ett tryggt och bra arbetsklimat kommer därför också att vara en högt prioriterad fråga, säger Nils Öberg, ny generaldirektör för Försäkringskassan.

Nils Öberg har sedan 2012 varit generaldirektör för Kriminalvården och har en gedigen statstjänstemannakarriär. Han har doktorerat i statskunskap vid Uppsala Universitet, haft flera internationella uppdrag och arbetat som såväl departementsråd som expeditionschef på Justitiedepartementet. Under sin tid som myndighetschef för Kriminalvården har Nils Öberg arbetat framgångsrikt med att höja förtroendet för myndigheten såväl internt som externt. Precis som för Försäkringskassan krävs samverkan för att Kriminalvården ska klara sina uppgifter, de är beroende av ett antal olika aktörer i samhället. Nils Öberg kommer tillträda den 3 juni 2019.

Under det senaste året har Maria Hemström-Hemmingsson varit tillförordnad generaldirektör för Försäkringskassan. Hon tog över i ett tufft läge, har varit en uppskattad chef och har skött det arbetet mycket väl.

Regeringen har också tagit beslut om ett nytt regleringsbrev för Försäkringskassan. Det innehåller bland annat mål för områdena sjukförsäkring och föräldraförsäkring.

I det nya regleringsbrevet har Försäkringskassan fått som mål att arbeta för ett jämställt föräldraskap, och att sprida information så att föräldrar får bättre kunskap och kan göra informerade val vid fördelning av föräldraförsäkringen. Det finns också ett nytt mål för assistansersättningen, som liknar det från regleringsbrevet för 2018, om hög kvalitet och att arbetet ska bidra till att nå det nationella målet för funktionshinderspolitiken om jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Försäkringskassan har också fått som mål att sjukförsäkringen ska ge trygghet vid sjukdom och vara ett effektivt stöd för att återfå arbetsförmåga och återgå i arbete. Myndigheten får även som mål att sjukfrånvaron ska vara långsiktigt stabil och låg, vilket ersätter det tidigare samhällsmålet om att Försäkringskassan ska bidra till ett sjukpenningtal om 9,0.

– Målet om 9,0 tillkom i ett läge med stigande sjuktal, där är vi inte nu. Sjuktalen har den senaste tiden sjunkit till lägre nivåer, fokus behöver nu ligga på att höja förtroendet för försäkringen och fortsätta arbeta för en låg och stabil sjukfrånvaro, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Det finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor och dessutom omotiverade regionala skillnader. Försäkringskassan har tidigare arbetat för att minska dessa skillnader, och nu får myndigheten ett tydligt uppdrag att fortsätta sitt arbete.

För att nå målet ska rätt ersättning ges till rätt person och stöd ges för återgång i arbete genom samverkan med arbetsgivare, myndigheter och andra berörda aktörer. Detta samlade arbete ska leda till att sjukpenningtalet minskar. En del är insatser av andra berörda aktörer samt att sjukfrånvarons arbetsrelaterade orsaker undanröjs. Försäkringskassan ska även verka för att individen förstår myndighetens beslut.

Ur Försäkringskassans regleringsbrev

Mål för sjukförsäkringen
Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och ett effektivt stöd för att individen ska återfå arbetsförmågan och återgå i arbete.
Det av riksdagen beslutade målet är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå. Tillämpningen av regelverket ska vara enhetlig och rättssäker för individen. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska minska, liksom omotiverade regionala skillnader i sjukfrånvaro.

För att nå målet ska rätt ersättning ges till rätt person och stöd ges för återgång i arbete genom samverkan med arbetsgivare, myndigheter och andra berörda aktörer. Detta samlade arbete ska leda till att sjukpenningtalet minskar. En del är insatser av andra berörda aktörer samt att sjukfrånvarons arbetsrelaterade orsaker undanröjs. Försäkringskassan ska även verka för att individen förstår myndighetens beslut.

Återrapportering
Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser, såväl de egna som de som vidtas i samverkan med andra aktörer, för att uppnå målet. Försäkringskassan ska öka antalet avstämnings- och omställningsmöten samt redovisa hur myndigheten arbetar för en god kvalitet i avstämnings- och omställningsmöten samt i gemensamma kartläggningar.

Mål för föräldraförsäkringen
Försäkringskassan ska verka för ett jämställt användande av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassans information ska bidra till att föräldrar får bättre kunskap om föräldraförsäkringens regelverk.

Återrapportering
Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet.

Mål för assistansersättningen
Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska bidra till det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Handläggningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att den som är berättigad till ersättning också får det. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet, för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män.

Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtanden håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för ett effektivt och rättssäkert nyttjande av gemensamma resurser och för att motverka bidragsbrott.

Återrapportering
Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att öka möjligheten att följa utvecklingen av förmånen, bland annat genom utveckling av it-stödet. Vidare ska Försäkringskassan redovisa samverkan med Inspektionen för vård och omsorg.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter