Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anvisningar till ny strategi för internationellt utvecklingssamarbete med Palestina

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om anvisningar till Sida och Folke Bernadotte Akademien (FBA) att ta fram underlag inför en ny strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete med Palestina, 2020–2024.

För Sida innebär detta ett fortsatt fokus inom tre övergripande områden: mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet; miljö och klimat, och; inkluderande ekonomisk utveckling. För FBA efterfrågas ett underlag med fokus på hur svenskt utvecklingssamarbete kan bidra till en rättvis, fredlig och hållbar lösning på konflikten mellan Israel och Palestina. Volymen för biståndet till Palestina förväntas ligga på 1500 miljoner kronor över en femårsperiod, men anvisningarna ger utrymme för en ökning upp till 2000 miljoner kronor.

Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina har pågått sedan 1990-talet med inriktningen att stödja en fredlig utveckling och ett demokratiskt och ekonomiskt hållbart statsbyggande. Det svenska biståndets övergripande målsättning är att bidra till att den palestinska staten ska bli demokratisk, livskraftig, självständig, hållbar och sammanhängande samt existera i fred och säkerhet sida vid sida med Israel, i enlighet med Osloavtalet och med utgångspunkt i 1967 års gränser. Detta mål delas av EU och övriga givarsamfundet.

Nya aspekter av det svenska utvecklingssamarbetet som anvisningarna efterfrågar är ett större fokus på Hebron, som följd av att mandatet för TIPH (Temporary International Presence in Hebron) inte förlängts av Israel. Anvisningarna inkluderar även ett större fokus på ansvarsutkrävande med avseende på den palestinska respektive israeliska statens respekt för folkrätten och deras genomförande av internationella åtaganden.

Det största hindret för utveckling i Palestina är den israeliska ockupationen. En politisk lösning av konflikten är därför nödvändig för att utvecklingssamarbetet ska uppnå långsiktigt hållbara resultat, men parterna i konflikten står idag långt ifrån varandra. De senaste årens politiska och demokratiska utveckling i Palestina visar på allvarliga brister, vilket Sverige berör i den politiska dialogen.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00