Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lena Micko har tagit emot Tillitsdelegationens betänkande om tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen

Publicerad

Civilminister Lena Micko har i dag tagit emot Tillitsdelegationens betänkande om styrning i statsförvaltningen. Betänkandet presenterar lärdomar från statliga myndigheters arbete med tillitsbaserad styrning och ledning och innehåller förslag om hur utvecklingen av tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor bör fortsätta.

Tillitsdelegationen har haft i uppdrag att bl.a. genomföra projekt vid statliga myndigheter som vill utveckla en mer tillitsbaserad styrning och föreslå hur erfarenheter av och goda exempel på idé- och verksamhetsutveckling ska kunna spridas inom hela den statliga förvaltningen. I betänkandet föreslås bl.a. att ett stöd till statliga myndigheter ska inrättas i syfte att bidra till ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom den offentliga sektorn.

- Svensk statsförvaltning håller en hög standard och har i en internationell jämförelse ett mycket högt förtroende. För att det ska upprätthållas behöver styrningen ständigt utvecklas med fokus på medarbetarnas kunskap, erfarenhet och professionella omdöme. Tillitsdelegationens arbete är en viktig del i den processen, säger civilminister Lena Micko.

Under ett seminarium med civilminister Lena Micko och Tillitsdelegationen presenterades och diskuterades betänkandets slutsatser och förslag. Seminariet går att se i efterhand på regeringen.se och på YouTube.

Delegationen fortsätter nu med uppdraget att kartlägga och analysera de introduktionsutbildningar som de statliga myndigheterna ger sina anställda samt att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas. Uppdraget ska redovisas den 2 maj 2020.

Om Tillitsdelegationen

Delegationen har sedan juli 2016 haft i uppdrag att inom ramen för befintliga regelverk vidareutveckla en tillitsfull styrning av kommunal och statlig verksamhet. I december 2017 fick Tillitsdelegationen ett tilläggsdirektiv att stödja statliga myndigheter att utveckla en mer tillitsbaserad styrning. Ordförande för Tillitsdelegationen är Christina Forsberg.

Om Tillitsreformen

Tillitsreformen syftar till att utveckla formerna för den statliga styrningen genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Reformen är ett led i regeringens arbete för att skapa effektivare offentliga verksamheter och större nytta för medborgarna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.