Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Analys av nuvarande regelverk för tillståndsprövning inom vård och omsorg

Publicerad

Regeringen har gett Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att analysera nuvarande regelverk för tillståndsprövning inom vård och omsorg. Uppdraget inkluderar analys av avgiftsnivåerna och hur dessa motsvarar kostnaderna för arbetsinsatsen i tillståndsprövningen samt en beskrivning av hur det nuvarande regelverket påverkar företag verksamma inom flera sektorer som styrs av olika regelverk.

– Jag är väldigt nöjd med hur vi från regeringen de senaste åren har skärpt kraven vad gäller de privata utförarna. Det här systemet ska vara självfinansierat och det är angeläget att säkerställa att avgifterna står i proportion till den arbetsinsats som utförs av myndigheten, säger socialminister Lena Hallengren.

IVO ska även analysera möjligheten att förenkla ägar- och ledningsprövningen samt minska den administrativa bördan på regional och kommunal nivå genom att tillhandhålla information om godkända företag i de prövningar som görs av myndigheten. Detta uppdrag ska redovisas senast den 30 november 2020.

Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 30 maj 2020 och slutredovisas senast den 31 mars 2021.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Tf pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter