Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Antalet riksintressen ska minska

Publicerad

Flera myndigheter får i uppdrag att se över vilka områden de bedömer är av riksintresse. Översynen ska leda till att områden av riksintresse kraftigt minskar, både vad gäller antal och sammantagen area. Boverket ska samordna översynen.

När systemet med riksintressen infördes var avsikten att det skulle omfatta ett fåtal unika områden. Med tiden har både antalet geografiska områden och utbredningen av dessa ökat. Samtidigt har samhället genomgått stora förändringar och fler samhällsintressen har tillkommit. Detta har gjort att flera riksintressen är föråldrade och inte svarar mot dagens behov.

- Vi behöver underlätta för bostadsbyggandet i Sverige, och för det krävs stora regelförenklingar. Att minska antalet riksintressen är en del i arbetet med att göra det enklare och billigare att bygga, säger bostadsminister Per Bolund.

De myndigheter som får uppdraget är Boverket, Naturvårdverket, Riksantikvarieämbetet, Statens Energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket.

Uppdraget är en del av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Översynen ska delredovisas senast den 20 november 2020 och slutredovisas senast den 15 september 2021.

Om riksintressen

Bestämmelserna om riksintressen infördes samtidigt som plan- och bygglagen 1987. När plan- och bygglagen infördes så var ett av de viktigaste syftena att decentralisera ansvaret för planläggningen och för den lokala miljön till kommunerna. En förutsättning för detta var att staten även fortsatt hade en möjlighet att bevaka frågor av en nationell betydelse, vilket framför allt kom att ske genom riksintressen.

Riksintressesystemet bygger på att det tas fram kunskap om områdenas värden och på en aktiv dialog mellan stat och kommun, där staten redovisar sina anspråk och intressen och där kommunerna aktivt förhåller sig till dem i samhällsplaneringen. Bestämmelserna syftar till att främja en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00