Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Digital utbildning om traumavård för barn

Publicerad

Linköpings universitet ska digitalisera och tillgängliggöra det program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård som universitet sedan tidigare har i uppdrag att ta fram. Det digitala stödet ska främst rikta sig till personal inom första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa samt till personal i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

– Spridningen av covid-19 har inneburit att hälso- och sjukvården är hårt belastade. Behovet av psykologiskt stöd och hjälp har inte minskat och barn och unga som har blivit utsatta för trauman är en särskilt utsatt grupp. Kompetensutveckling behöver även finnas tillgänglig digitalt så att personal inom vården och psykiatrin kan erbjuda bästa möjliga hjälp, säger socialminister Lena Hallengren.

Yrkesverksamma som arbetar med vård av traumatiserade barn och unga behöver ha kunskap som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Linköpings universitet har därför fått i uppdrag att ta fram och genomföra ett program för kompetensutveckling för personal inom första linjens vård och den specialiserade psykiatrin för barn och unga. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2022.

Regeringen ger nu Linköpings universitet i uppdrag att även digitalisera programmet. Universitetet ska analysera hur utbildningen bör utformas för att säkerställa användbarhet och nytta och utifrån analyserna ta fram, digitalisera och tillgängliggöra utbildningen i tillämpliga delar.

Linköpings universitet får för uppdragets genomförande använda 3 miljoner kronor under 2020. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 februari 2021 och 15 februari 2022 och slutredovisas senast den 15 februari 2023.

Regeringen avser att avsätta ytterligare medel 2021–2023.


Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot