Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om kommittédirektiv som syftar till att göra trygghetssystemen för företagare, tydligare, enklare och mer förutsägbart. Utredningen ska bl.a. föreslå hur reglerna om fastställande av sjukpenninggrundande inkomst för företagare med inkomst av näringsverksamhet ska fastställas så att förutsägbarheten ökar och förutsättningar för en e-tjänst skapas. Omotiverade skillnader mellan företagsformer i fråga om karensregler och sjuklöneansvar ska identifieras och kartläggas och analyseras.

– Regelverket kring företagares trygghetssystem är komplext och i vissa fall svårgenomträngligt och präglas inte av den enkelhet och förutsägbarhet som är önskvärd. Detta är en av anledningarna till att regeringen går vidare med förslagen som lämnades i betänkandet Företagare i de sociala trygghetssystemen, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

I betänkandet Företagare i de sociala trygghetssystemen (SOU 2019:41) identifierade utredningen följande områden där fortsatta åtgärder och analyser bedöms angelägna.

1.      Tydligare och enklare regler för sjukpenninggrundande inkomst för företagare med enskild firma.

2.      Översyn av reglerna för karens och sjuklön i syfte att uppnå en större enhetlighet mellan olika företagsformer.

3.      Analys av regler och tillämpning gällande partiell sjukskrivning och rehabilitering av företagare.

4.      Stärkt webbaserad information och stöd till företagare samt utvecklade e-tjänster.

5.      Fortsatt analys av frågor kring företagandets utveckling och pågående förändringar och utmaningar i en globaliserad gig- och delningsekonomi.

Den nya utredningen kommer att ta utgångspunkt i de bedömningar som denna utredning lämnade och fortsätta arbetet med att lämna konkreta förslag inom vissa områden.

Utredningen ska presentera ett delbetänkande den 2 november 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2021.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.