Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Trygg försörjning av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial även i kris

Publicerad

Regeringen ger den pågående Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap ett utvidgat uppdrag. Utbrottet av covid-19 har blixtbelyst vikten av en trygg försörjning av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial även under en kris. Det bör prövas om särskilda beredskapsapotek ska införas, vilken roll de statliga bolagen Apoteket AB och Apoteket Produktion & Laboratorier AB kan ha samt vilken tillverkningsberedskap som ska finnas i Sverige.

– Både avregleringen av apoteksmarknaden och coronapandemin understryker hur viktigt det är att klargöra olika aktörers ansvar för trygg tillgång till läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial vid kriser. Regeringen är angelägen om att få konkreta åtgärder på plats, till exempel beredskapsapotek, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen anser att det behöver finnas ett tydligt reglerat ansvar för att läkemedelsförsörjningen ska fungera även vid höjd beredskap och störningar i samhället. Sedan tidigare ska utredaren därför se över vilket ansvar läkemedelstillverkare, partihandlare, öppenvårdsapotek och andra privata aktörer i apoteksledet bör ha.

I tilläggsdirektivet ges beredskapsutredningen även i uppdrag att överväga om särskilda beredskapsapotek, det vill säga apotek med ett särskilt ansvar för att säkerställa läkemedelsförsörjningen till enskilda, bör inrättas för att ansvara för läkemedelsförsörjningen i krissituationer eller vid höjd beredskap. Utredningen ska nu även särskilt ta ställning till vilka uppgifter som de statligt ägda bolagen Apoteket AB och Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) lämpligen kan ansvara för.

– Apoteket AB undersöker redan nu möjliga lösningar för att stärka beredskapen för sin egen och Sveriges läkemedelsförsörjning. Det är viktigt att ta vara på den kompetens, erfarenhet och resurser som statliga Apoteket har vid en framtida kris, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Vidare får utredningen i uppdrag att överväga och lämna förslag om vilken tillverkningsberedskap som behöver finnas i Sverige, eller genom till exempel nordiskt samarbete, av material och ett antal särskilt kritiska läkemedel.

Uppdraget utvidgas även på så sätt att utredningen ska beakta erfarenheter av utbrottet av sjukdomen covid-19 under sitt fortsatta arbete.

Utredningen ska lämna sina förslag som rör försörjningen av läkemedel och material senast den 1 april 2021 (istället för som tidigare 30 september 2021). Ett slutbetänkande med övriga delar av uppdraget ska lämnas senast den 28 februari 2022.

Om beredskapsutredningen

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (”beredskapsutredningen”) tillsattes i augusti 2018. Utredningen har i uppdrag att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser och höjd beredskap. I uppdraget har från starten ingått att se över behoven av insatser för att säkerställa tillgången till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel som är nödvändig vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt vid andra bristsituationer. Utredaren har även från starten haft i uppdrag att se över den nuvarande beredskapslagringen och identifiera och pröva alternativa modeller. Syftet är att stärka uthålligheten vad gäller tillgången till hälso- och sjukvårdsmaterial och läkemedel.

Beredskapsutredningen fick hösten 2019 tilläggsuppdraget att utreda åtgärder för att förebygga och hantera situationer med brist på hälso- och sjukvårdsmaterial och läkemedel även om det inte föreligger någon allvarlig händelse som påverkar försörjningen. Bakgrunden var de allvarliga problem med materialförsörjningen som hade drabbat några regioner.

Utredningen lämnade i april 2020 ett delbetänkande som fokuserar på hälso- och sjukvården i det civila försvaret. Delbetänkandet är ett underlag för regeringens arbete inför den kommande försvarspolitiska propositionen.

Om regeringens åtgärder under pandemin för att säkra tillgång till läkemedel och skyddsmaterial

Under pandemin har Socialstyrelsen haft i uppdrag att verka som nationell inköpscentral av inte minst personlig skyddsutrustning för vård- och omsorgspersonal.

Läkemedelsverket har haft i uppdrag att motverka och hantera eventuell läkemedelsbrist till följd av covid-19. Läkemedelsverket har bland annat använt sig av ett forum, inrättat på regeringens uppdrag, mellan olika aktörer inom läkemedelsbranschen.

Regeringen beslutade under våren 2020 att tills vidare begränsa enskildas uttag av receptbelagda läkemedel till normaluttaget av 90 dagars förbrukning. Syftet är att motverka hamstring.

Den 2 april 2020 träffade socialminister Lena Hallengren och näringsminister Ibrahim Baylan Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter och Apoteket AB för att diskutera apoteksbranschens beredskap som en följd av coronapandemin.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.