Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

E-handel på frammarsch - regeringen säkerställer väl fungerande marknader genom uppdrag till Konkurrensverket

Publicerad

Handeln är idag mitt i en strukturomvandling. Den digitala utvecklingen, utvecklade logistiklösningar och etableringen av nya aktörer har inneburit att e-handeln har vuxit snabbt under senare tid och förväntas fortsätta att växa framöver, såväl i Sverige som globalt. För att säkerställa effektiv konkurrens och väl fungerande marknader har regeringen därför beslutat att ge Konkurrensverket i uppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige.

Uppdraget ska göras ur ett konkurrens- och näringspolitiskt perspektiv och ta sin utgångspunkt i Konkurrensverkets rapport Konkurrens och tillväxt på digitala marknader från 2017. Om myndigheten ser ett behov av åtgärder på området ska sådana förslag lämnas.

– Teknikutveckling och en global pandemi har ytterligare drivit på strukturomvandlingen genom att efterfrågan på digitala handelslösningar ökat. I denna kontext blir det än viktigare att följa upp och vid behov även vidta nödvändiga åtgärder i syfte att säkerställa effektiv konkurrens och väl fungerande marknader, säger Ibrahim Baylan.  

Konkurrens och en effektiv konkurrenstillsyn fyller en viktig funktion för ekonomin och väl fungerande marknader. Väl fungerande marknader leder till lägre priser, högre kvalitet på produkter och tjänster, innovation och i förlängningen till konkurrenskraft och tillväxt i Sverige och Europa.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.