Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Satsning på kapacitet, kvalitet och säkerhet på Statens institutionsstyrelse

Publicerad

I regleringsbrevet 2021 för Statens institutionsstyrelse (SiS) ligger fokus på kapacitet, kvalitet och säkerhet. SiS ska bland annat redogöra för hur man arbetar med att anpassa befintliga lokaler till verksamhetens långsiktiga behov.

En viktig del i kvalitetsarbetet är att hela vårdkedjan fungerar. SiS ska därför redogöra för hur myndigheten arbetar med eftervård och utslussning efter att vården vid SiS avslutats, samt hur samverkan med andra aktörer fungerar i denna del. SiS har även i kvalitetshöjande syfte fått i uppdrag att utveckla kompetensen om våldsförebyggande arbete samt hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår även att öka myndighetens kunskaper om prostitution och människohandel.

SiS behöver säkerställa en trygg, rättssäker och ändamålsenlig vård- och behandlingsmiljö för ungdomar och klienter samt en bra arbetsmiljö för sina medarbetare. Myndigheten har därför fått i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka säkerhetsskyddet för personal, ungdomar och klienter samt vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra insmuggling av narkotiska preparat till de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen.

Regleringsbrev för budgetåret 2021

När riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen är klar i slutet av 2020 beslutar regeringen om regleringsbrev till samtliga myndigheter. Regleringsbreven beskriver till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har, och hur mycket pengar myndigheten får använda från statens budget.

Samtliga regleringsbrev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats: www.esv.se.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter