Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Samråd mellan Arbetsförmedlingen och fackförbunden utreds

Publicerad

Arbetsförmedlingen ska samråda med en arbetstagarorganisation inför att arbetssökande anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program eller en insats som är förlagd till en arbetsplats. För att insatserna ska förbättra förutsättningarna till varaktig etablering på arbetsmarknaden tillsätts en bokstavsutredning som ska analysera hur samrådsförfarandet kan bli mer välfungerande.

Innan Arbetsförmedlingen anvisar en arbetssökande till en insats som är förlagd till en arbetsplats ska myndigheten samråda med berörd arbetstagarorganisation (fackförbund) om förhållanden som rör arbetsplatsen. Kunskap om förhållanden på arbetsplatsen är en del av Arbetsförmedlingens beslutsunderlag när myndigheten ska säkerställa lämpliga arbetsplatser för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program eller insatser. Ett bra beslutsunderlag är viktigt för att säkerställa att insatsen bidrar till att den arbetssökande får en varaktig etablering på arbetsmarknaden. Det är även viktigt för att se till att insatsen inte bidrar till försämrade villkor för löntagare eller skapar osund konkurrens i näringslivet.

En bokstavsutredare inom Arbetsmarknadsdepartementet har fått i uppdrag att analysera samrådsförfarandet mellan Arbetsförmedlingen och arbetstagarorganisationerna och vid behov lämna förslag på hur det kan bli mer ändamålsenligt, välfungerande och effektivt. I uppdraget ingår att analysera samrådets syfte och mål, redogöra för vilka uppgifter som är relevanta vid samrådsförfarandet och hur dessa ska beaktas, samt att undersöka behovet av förbättrad informationsöverföring och möjlighet till ersättning för arbetstagarorganisationernas framtagande av underlag till Arbetsförmedlingen.

Under genomförandet av uppdraget ska utredaren inhämta upplysningar från Arbetsförmedlingen, arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer, organisationer som företräder små och medelstora företag och andra myndigheter och organisationer som kan vara berörda av de olika sakfrågorna.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och ska redovisas senast den 31 december 2021.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00