Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fortsatt värdeökning för bolag med statligt ägande

Publicerad

Värdet på statens bolagsportfölj ökar till 700 miljarder kronor - en ökning med knappt 70 miljarder kronor - visar den skrivelse för 2020 som publiceras i dag. Detta trots att omsättningen och resultatet för portföljen minskade under året till följd av pandemin. Efter årsstämmorna 2021 är kvinnor fortsatt i majoritet på ordförandeposterna - för tredje året i rad.

Ladda ner:

– Den statliga bolagsportföljen är en viktig del av svenskt näringsliv - där långsiktighet, hållbarhet och värdeskapande ska vara styrande för bolagen. Trots pandemiåret 2020 har bolagsportföljen ökat i värde då det finns förväntningar på en positiv utveckling för bolagen med statligt ägande, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Störst värdeökning inom basindustri/energisektorn

Under 2020 ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med knappt 70 miljarder kronor, eller knappt 11 procent, jämfört med föregående år. Beaktat bolagsportföljens utdelningar om cirka 18,7 miljarder kronor och kapitaltillskott om totalt 8,9 miljarder kronor under pandemin, uppgick totalavkastningen till cirka 12,2 procent under året.

De största värdeförändringarna i den statliga bolagsportföljen under det gångna året stod sektorerna basindustri/energi, tjänst, fastighet och transport för. Sammantaget summeras en ökning av värdet av dessa sektorer till cirka 80 miljarder kronor. Liksom börsen som helhet uppvisade den statliga bolagsportföljen en positiv värdeutveckling under 2020, trots betydande påverkan från pandemin för flertalet bolag. En förklaring till detta är att företagsvärdering per definition är framåtblickande och att bland annat pågående vaccineringsprogram innebär förväntningar om en positiv ekonomisk utveckling framöver

Lägre resultat men högre utdelning

Omsättningen i den statliga bolagsportföljen minskade med drygt 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 362,9 miljarder kronor för helåret 2020. Resultatet efter skatt minskade också och uppgick till 28,8 miljarder kronor. Störst positiva bidrag till det konsoliderade resultatet efter skatt kom från Sveaskog, LKAB, Vattenfall, Akademiska Hus och Svenska Spel. Totala utdelningar för verksamhetsåret 2020 uppgår till 21,3 miljarder kronor och de största utdelningarna står LKAB och Vattenfall för, 5,9 respektive 4,0 miljarder kronor.

Ägarpolicy

I verksamhetsberättelsen redogör regeringen även för statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande. Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 beslutades i februari 2020 och är därmed oförändrade sedan 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2019/20:140).

Regeringen avser att inom ramen för denna ägarpolicy fortsätta att utveckla bolagsstyrningen samt att vid behov revidera statens ägarpolicy.

En jämställd bolagsportfölj

Efter årsstämmorna 2021 är andelen kvinnor i den statliga bolagsportföljens bolagsstyrelser 47 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 51 procent. Denna sammanställning görs årligen och presenteras i verksamhetsberättelsen.

Mer information om skrivelsen

Regeringen har den 22 juni 2021 överlämnat skrivelsen 2021 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. Skrivelsen är regeringens årliga återrapportering kring uppdraget att förvalta bolagen med statligt ägande. Verksamhetsberättelsen för bolag med statligt ägande, som finns med som en bilaga, har till syfte att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet samt att ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året. När skrivelsen inkommer till riksdagen behandlas den i näringsutskottet. Skrivelsen medför motionsrätt och näringsutskottets betänkande behandlas i riksdagen.

 

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Om den statliga bolagsportföljen

Den statliga bolagsportföljen består av 46 bolag, varav 39 är helägda och sju delägda. Bolagen representerar stora värden och ägs gemensamt av svenska folket, vilket ställer höga krav på öppenhet, ordning och reda.