Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår en mer förutsägbar byggprocess

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat lagrådsremissen Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess till Lagrådet. I lagrådsremissen föreslår regeringen att certifierade byggprojekteringsföretag införs som ny aktör i lov- och byggprocessen.

- Regeringen vill underlätta byggandet av lägenheter som många människor kan efterfråga. Syftet med reformen är att öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen och att underlätta repeterbara processer, vilket kan bidra till ett ökat bostadsbyggande, säger bostadsminister Märta Stenevi.

Antalet nybyggda bostäder har ökat på senare år men bostadsbyggandet behöver ligga kvar på nuvarande nivåer under lång tid för att möta den framtida befolkningsökningen och bygga ifatt det nuvarande underskottet. Underskottet av bostäder till överkomlig hyra försvårar etableringen och rörligheten på bostadsmarknaden framför allt för unga, studenter, nyanlända och hushåll med låga inkomster.

För att öka bostadsbyggandet och förbättra möjligheterna för att bostäderna ska kunna hyras ut eller säljas till ett lägre pris behöver byggkostnaderna sjunka. Ett sätt att sänka kostnaderna är standardiserade processer och återanvändning av samma byggnadsutformning i flera byggprojekt.

Regeringen föreslår att det införs en ny aktör i plan- och bygglagen, certifierat byggprojekteringsföretag. En byggherre ska kunna använda ett certifierat byggprojekteringsföretag i projekteringen vid nybyggnad av bostadshus och om ett sådant företag används ska byggnadsnämnden inte beakta utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet samt de tekniska egenskapskraven inför beslut om bygglov och startbesked.

Med regeringens förslag kan förutsäg­barheten i byggprocessen öka för de byggherrar som använder sig av ett certifierat byggprojekteringsföretag, vilket möjliggör minskade bygg­kostnader. I förlängningen kan det leda till att fler bostäder byggs, framför allt bostäder som även hushåll med låga inkomster kan efterfråga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

 

Presskontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.