Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning ser över frågan om statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans och utreda frågan om statligt huvudmannaskap. Syftet med förslaget om statligt huvudmannaskap är en ändamålsenlig reglering som skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för insatser av god kvalitet. Utredaren ska även överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap.

– Nu tar vi nästa steg för att stärka rätten till assistans. Det dubbla huvudmannaskapet har sedan reformen skapades 1994 varit problematiskt och skapat en otydlighet om ansvarsfördelningen. Därför tillsätter vi en utredning som ska lämna förslag på hur personlig assistans ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap, säger socialminister Lena Hallengren.

En särskild utredare får i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt social­försäkringsbalken ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap. Utredaren ska analysera hur ett statligt huvudmannaskap kan utformas med en ändamålsenlig reglering och som långsiktigt ger stabila förutsättningar för god kvalitet, kontroll, uppföljning och rättssäkerhet. Utredaren ska analysera för- och nackdelar med ett förändrat huvudmannaskap samt överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap.

En annan viktig fråga att undersöka är vilka förändringar som krävs i LSS, socialtjänstlagen och socialförsäkringsbalken för att personlig assistans i ett statligt huvudmannaskap ska kunna genomföras. Utredaren ska även lämna förslag om hur överföring och anpassningar av kommunala beslut om personlig assistans kan genomföras.

Utgångspunkten är att personer som i dag har beslut om personlig assistans enligt LSS ska behålla sin rätt till personlig assistans i ett statligt huvudmannaskap. Därför är det viktigt att utredningens förslag utformas på ett sådant sätt att de individer som omfattas av förändringen i så liten utsträckning som möjligt påverkas negativt vid övergången från kommunal till statlig personlig assistans.

Utredaren ska också ge tillfälle för bland annat berörda myndigheterassistansanordnare, organisationer för assistansanvändare och funktionshindersorganisationerna att bidra med kunskap och att framföra sina synpunkter under utredningens gång.

Till särskild utredare utses Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw.

– Jag ser ett behov av att skapa långsiktiga stabila förutsättningar för den personliga assistansen och hoppas att kunna bidra med min kunskap och bakgrund kopplat till funktionshinderfrågor, säger den särskilde utredaren Lars Lööw.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2023.

Information Lars Lööw

Lars Lööw är överdirektör på Arbetsförmedlingen sedan september 2020. Han har tidigare varit generaldirektör på Svenska ESF-rådet. Lars Lööw har en bakgrund som bland annat ordförande för Handikappförbundens samarbetsorgan, handikappombudsman, utvecklingsdirektör och kommunikationsdirektör för Samhall. Han har även varit särskild utredare i utredningen om Översyn av yrket personlig assistans (SOU 2020:1).

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström