Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredningen om e-recept inom EES får ytterligare uppdrag

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept inom EES. Utredaren ska nu också bland annat utreda frågor som rör gränsöverskridande patientöversikter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). En patientöversikt samlar viktig vårdinformation som används för att kunna erbjuda patienten god och säker vård.

– Som svensk medborgare som bor eller arbetar i ett annat land ska det vara enkelt att hämta ut e-recept oavsett var du befinner dig. Nu får utredningen om e-recept ett tilläggsuppdrag som syftar till utreda hur viss vårdinformation kan delas mellan EES-länderna på ett säkert sätt med respekt för den personliga integriteten, säger socialminister Lena Hallengren.

Genom Sveriges EU-medlemskap är det möjligt för personer som är försäkrade i Sverige att få vård i andra EU- och EES-länder samt Schweiz utan att betala mer än patientavgift. Samordning av vårdförmåner förenklar för EU-medborgare att resa, bo och studera i Europa utan att förlora rätten till sociala trygghetsförmåner. Gränsöverskridande vård förutsätter att nödvändig hälsoinformation kan överföras digitalt och säkert inom EES. Detta kan exempelvis handla om information från patientjournalen eller läkemedelsförskrivningar.

Det finns också flera beröringspunkter mellan gränsöverskridande e-recept och patientöversikter inom EES. Därför får utredaren bland annat i uppdrag att föreslå en definition av patientöversikt och föreslå åtgärder för en långsiktig förvaltning av patientöversikter. Utredaren ska även lämna förslag på nödvändiga författningsändringar och andra åtgärder som möjliggör ett gränsöverskridande utbyte av patientöversikter där information från alla vårdgivare i Sverige kan inkluderas.

Utredaren ska också göra en analys om patientöversikten eller delar av patientöversikten ska vara obligatoriska att dokumentera och tillgängliggöra för vårdgivare vid gränsöverskridande vård, både inom EES och nationellt, och föreslå hur detta skulle kunna regleras.
Uppdraget i dessa tilläggsdirektiv ska redovisas senast den 30 september 2022.

Uppdraget enligt de ursprungliga direktiven ska fortfarande redovisas senast den 31 december 2021.

Utredningen om e-recept inom EES

Regeringen beslutade i juli 2020 att tillsätta Utredningen om e-recept inom EES. Utredningen fick bland annat i uppdrag att kartlägga de olika delarna i läkemedelsprocessen samt beskriva ansvaret för berörda aktörer vid e-recepthantering över landsgränser och analysera behovet av att reglera den personuppgiftsbehandling som öppenvårdsapoteken utför vid sådan expediering. Utredningen ska också analysera möjligheterna att inkludera uppgifter om förskrivare, farmaceuter och öppenvårdsapotek från andra EES-länder i den nationella läkemedelslistan, och analysera huruvida förekomsten av digitala vårdtjänster motiverar behov av ytterligare insatser för att säkerställa en patientsäker e-recepthantering över landsgränser.

Patientöversikter

En patientöversikt är en sammanställning av viktig journalinformation som delas i vårdsammanhang för att kunna erbjuda patienten en god och säker vård. Patientöversikten består av bl.a. administrativ patientinformation såsom namn, personnummer och födelsedata samt journalinformation såsom uppmärksamhets- och varningsinformation, diagnoser, läkemedel och andra informationsmängder som anses vara nödvändiga vid ett vårdtillfälle.

Det finns i Sverige ingen officiell eller legal definition av begreppet patientöversikt.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström