Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om mer differentierat strandskydd

Publicerad

Det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Regeringen presenterar nu förslag på en ny strandskyddslagstiftningen där strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering. Det innebär både lättnader och skärpningar jämfört med dagens strandskydd.

Strandskyddslagstiftningen ska på allvar ta hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska öka. Ett fortsatt starkt och, i delar, förstärkt strandskydd ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade

För att få ett strandskydd som är mer differentierat, ändamålsenligt, effektivt och legitimt presenteras en reform med både lättnader och skärpningar av strandskyddet jämfört med idag.

Lättnader med fokus på landsbygder

Det ska bli enklare att bygga strandnära i vissa landsbygder. När det gäller lättnader föreslår regeringen en ny typ av områden – s.k. strandnära utvecklingsområden – med fler möjligheter till dispens från strandskyddet i landsbygder och i små tätorter. Detta ersätter dagens LIS-system, och genom att kommunerna får fler och större möjligheter att utveckla och bygga strandnära stärks det lokala inflytandet. Kommuner kan direkt använda reglerna för strandutvecklingsområden, som tillåter både bostadshus, och småskalig verksamhet.

Strandnära utvecklingsområden kan användas i hela landet där det råder god tillgång till obebyggt strandskyddat område och lågt bebyggelsetrycket samt där området inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets syften.

Upphävt strandskydd vid små sjöar och smala vattendrag

Regeringen föreslår även att strandskyddet upphävs vid sjöar som är mindre än en hektar och vattendrag som är smalare än två meter och istället ska en zon för fri passage gälla för att bevara allmänhetens tillgång till strandområden och goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Inget strandskydd vid anlagda sjöar och vattendrag

Vidare föreslår regeringen att strandskydd inte ska gälla vid insjöar eller vattendrag som har anlagts eller restaurerats i syfte att minska näringsbelastningen på den lokala vattenmiljön, genomföra en klimatanpassningsåtgärd, eller för att skapa bättre förutsättningar för djur- och växtlivet.

Förstärkt strandskydd i vissa områden och ökad tillsyn

För att säkra strandskyddets syften, nämligen att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten finns det även behov av att stärka strandskyddet i vissa högexploaterade områden. Närhet till natur är en viktig aspekt för friluftslivet. För att stärka tillgången till strandnära natur för alla föreslås strandskyddet därför skärpas och förtydligas.  

Regeringen anser att en bättre tillsyn behövs för ett fungerande strandskydd. En mer enhetlig tillämpning av strandskyddsreglerna ökar reglernas legitimitet. Regeringen föreslår därför uppdra till ansvariga myndigheter att utveckla bl.a. tillsyn, vägledning och kunskapsunderlag.

De nya strandskyddsbestämmelserna och effekterna av dem kommer att behöva utvärderas. Det bör även utredas hur undantag från strandskyddet för de areella näringarna på ett mer ändamålsenligt sätt kan genomföras i lagstiftningen.

För att strandskyddet ska uppnå en ökad legitimitet är det av grundläggande betydelse att information om var det råder strandskydd blir mer lättillgänglig. Myndigheterna kommer därför att få i uppdrag att öka digitaliseringen av strandskyddet.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00