Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En samlad terrorismlagstiftning

Publicerad

Det finns i dag tre lagar som reglerar brott kopplade till terrorism. För att göra regleringen mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig föreslår regeringen en ny terroristbrottslag som reglerar straffansvaret på området.

– Terrorismen utgör ett allvarligt hot mot vårt öppna samhälle och måste bekämpas med full kraft. En mer överblickbar och tydlig lagstiftning ger bättre förutsättningar för polis och åklagare att bekämpa terroristbrottslighet samtidigt som rättssäkerheten ökar, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Regeringen föreslår att terroristbrottet förändras så att alla uppsåtliga brott och försök till brott ska kunna vara terroristbrott, förutsatt att de allvarligt kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation och att de begås med terrorismsyfte. Dessutom ändras ett av terrorismsyftena, från att ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp”, till att ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en del av en befolkning”. Det gör att grupper som asylsökande, hbtqi-personer eller personer av ett visst kön med säkerhet omfattas.

Straffbestämmelserna i övrigt förenklas och kompletteras. Bland annat utvidgas bestämmelsen om offentlig uppmaning så att den omfattar uppmaning till alla andra brott i lagen. Dessutom utvidgas bestämmelsen om utbildning för terrorism.

Straffen skärps för de flesta av brotten i den föreslagna lagen. Regeringen föreslår också att domsrätten utvidgas så att svensk domstol ska kunna döma över samtliga brott enligt den föreslagna lagen, oberoende av var gärningen begåtts och av vem, och att alla former av terroristbrott som inte är mindre grova undantas från preskription.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh