Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap överlämnar slutbetänkande

Publicerad

I dag, den 23 februari, tar socialminister Lena Hallengren emot slutbetänkandet från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S2018:09). Det fokuserar på bland annat ansvarsförhållanden, planering av beredskap och samverkan.

För att få en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser tillsatte regeringen Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap 2018.

– Vårdens samlade resurser ska kunna användas i kris och krig, oavsett om dessa är offentliga eller privata, regionala eller kommunala. En stark demokratisk kontroll över välfärden är därför en förutsättning för en bra beredskap och hög motståndskraft. Jag ser nu fram emot att ingående ta del av utredningens förslag, säger socialminister Lena Hallengren.

I slutbetänkandet Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga, (SOU 2022:6) föreslås bland annat:

  • att kommuner och regioner ska vara skyldiga att hjälpa varandra om en kommun eller region hamnar i en situation där resurserna inte räcker till för att utföra vård som inte kan anstå med normala kvalitetskrav,
  • att staten ska kunna besluta att katastroftillstånd gäller i en drabbad kommun eller region. Vid katastroftillstånd i vården ska kommunen eller regionen erbjuda den vård som är möjlig att erbjuda. Normala kvalitetskrav och behandlingsresultat ska upprätthållas så länge som detta är möjligt,
  • att det ska tydliggöras i hälso- och sjukvårdslagen att regioner och kommuner vid sin planering inte bara ska vara skyldiga att beakta behovet av beredskap för situationer med många skadade utan även för situationer med många sjuka som till exempel vid smittoutbrott,
  • att regioner och kommuner såväl till vardags som i kris ska ha en gemensam planering för att säkerställa en sammanhängande vårdkedja och
  • nya bestämmelser som medför skyldighet för kommuner och regioner att följa planeringsanvisningar och vidta åtgärder för totalförsvarets hälso- och sjukvård och att lämna de uppgifter som behövs för planering av totalförsvarets hälso- och sjukvård.

Utredningens förslag kommer vara ett viktigt underlag för regeringen i det fortsatta arbetet att stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap och motståndskraft. Nu kommer regeringen att analysera utredningens förslag och skicka ut slutbetänkandet på remiss.

Tidigare beslut

Utredningen har hittills lämnat två delbetänkanden med förslag på insatser. Sedan 2021 har regeringen beslutat nio myndighetsuppdrag för att stärka vårdens beredskap utifrån utredningens förslag. För 2022 avsätts dessutom 600 miljoner för att stärka och vidareutveckla motståndskraften i hälso- och sjukvården i det civila försvaret.

Uppdrag kopplade till krisberedskap och civilt försvar 2021–2022 utifrån utredningens tidigare lämnade förslag:

1. Uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla särskilda prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården som gäller vid kris och krig (S2021/02920)

2. Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram underlag m.m. samt att samordna, stödja, följa upp och utvärdera regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering inför civilt försvar (S2021/02921)

3. Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram nationella utbildnings- och övningsplaner för katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar samt nationell samordning av utbildning och övning (S2021/02922)

4. Uppdrag till Socialstyrelsen och länsstyrelserna gällande kartläggning och stöd av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap (S2021/05469)

5. Uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra en förstudie om programmet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (S2021/07152)

6. Uppdrag till Socialstyrelsen om statligt ansvar för försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården (S2021/08235)

7. Uppdrag till Läkemedelsverket om kartläggning av produktionskapacitet inom läkemedelsområdet (S2022/00453)

8. Uppdrag till Läkemedelsverket att ta fram förslag för att förbättra beredskapen för läkemedelsförsörjning av dosdispenserade läkemedel (S2022/00187)

9. Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett samlat nationellt kunskapsstöd för förmågan att hantera ett plötsligt och oväntat patientinflöde (S2022/00777)

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström