Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska kartlägga förskrivningen av antidepressiva läkemedel till äldre

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer som är 65 år och äldre. Syftet är att öka kunskapen om hur förskrivningen har utvecklats över tid och vilka effekter det har fått.

­– Psykisk ohälsa är vanligt bland de som är 65 år och äldre. Det är en grupp som använder antidepressiva läkemedel i större utsträckning än yngre personer. Med det här uppdraget vill vi ha mer kunskap om varför det är så och vilka effekter det har haft för patienterna, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsens ska analysera om den ökade förskrivningen kan ha bidragit till en bättre vård för dessa patienter. Myndigheten ska också analysera skillnader i förskrivning mellan kvinnor och män, skillnader i regionala förskrivningsmönster samt kopplingen till annan vård, exempelvis psykologisk och psykoterapeutisk behandling. Dessutom ska Socialstyrelsen belysa om den pågående omställningen till en god och nära vård påverkar förskrivningen samt hur primärvårdens arbetssätt och metoder kopplade till att undvika negativa effekter av läkemedelsanvändning. Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen även belysa om personerna har insatser från socialtjänsten.   

Sedan 2010 har antalet patienter och antalet expedieringar av antidepressiva läkemedel kontinuerligt ökat hos gruppen personer 65 år och äldre. Under hela perioden har fler kvinnor än män förskrivits antidepressiva läkemedel. Samtidigt har antalet personer 65 år och äldre som får en diagnos kopplad till psykisk ohälsa, exempelvis depressiv episod, inom slutenvården och inom den specialiserade slutenvården, minskat. Mot bakgrund av detta ser regeringen ett behov att få ökad kunskap om förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer 65 år och äldre och vilka effekter den ökade förskrivningen har haft.

Uppdraget ska slutredovisas senast 31 mars 2023.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot