Pressmeddelande från Socialdepartementet

500 miljoner kronor för att säkra tillgång till läkemedel

Publicerad

Regeringen och SKR har tecknat en tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel.

Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget finns det behov av att redan under 2022 intensifiera arbetet med att stärka och utveckla hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap. Regeringen och SKR är eniga om att hälso- och sjukvårdens robusthet i vardagen behöver öka för skapar bättre förutsättningar för krisberedskap och för den beredskap som är nödvändig för att kunna möta behoven av hälso- och sjukvård även vid höjd beredskap och krig.

– Hälso- och sjukvården har en central roll i det civila försvaret. Att öka tillgången till läkemedel och sjukvårdsprodukter i händelse av kris är ett viktigt steg för att stärka beredskapen och motståndskraften i hälso- och sjukvården, säger socialminister Lena Hallengren.

– Uppbyggnaden av det civila försvaret inom hälso- och sjukvården pågår i alla regioner. En viktig del handlar om att säkra tillgången till läkemedel och andra sjukvårdsprodukter i händelse av kris, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

Att säkerställa försörjningsberedskapen för läkemedel och andra sjukvårdsprodukter är ett långsiktigt arbete och regeringen avsätter nu medel för att stödja regionerna i ett första steg för att säkerställa tillgång till läkemedel i händelse av en kris genom lagerhållning. Syftet är att svensk hälso- och sjukvård samt tandvård ska bli mindre känslig för kriser och tillfälliga störningar i produktion och leverans av läkemedel.

Regeringen avsätter 500 miljoner kronor under 2022 som regionerna ska använda till att säkerställa tillgång till prioriterade läkemedel inom intensivvård, prehospital vård och akut tandvård för minst en månads förbrukning. Utgångspunkt för regionernas arbete ska vara den sammanställning av prioriterade läkemedel som Socialstyrelsen på regeringens uppdrag har tagit fram och redovisat den 19 april 2022 (S2022/01940). Det kan handla om läkemedel för intensivvård, ambulansvård och akut tansdvård.

För att hantera den tillfälligt ökade efterfrågan som uppstår som en följd av utökade inköp eller lagerhållning krävs samverkan mellan regionerna och mellan regionerna och aktuella aktörer inom läkemedelsförsörjningsområdet.

Bakgrund

Regeringen har sedan tidigare påbörjat arbetet med att stärka beredskapen och motståndskraften i hälso- och sjukvården. Regeringen har bland annat för 2022 beslutat om en överenskommelse mellan staten och SKR om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar (S2021/08207). Inom ramen för överenskommelsen tilldelades regionerna 200 miljoner kronor för att genom olika insatser delta i planeringen av totalförsvaret och återuppbyggnaden av hälso- och sjukvården i det civila försvaret.

Regeringen har även sedan 2021 fattat beslut om 15 uppdrag till nationella myndigheter för att stärka beredskapen inom hälso- och sjukvården. Det handlar bland annat om hur vårdens kapacitet snabbt ska kunna skalas upp i kris och en kartläggning av förutsättningar för svensk och nordisk läkemedelsproduktion.

I år avsätter regeringen totalt 800 miljoner kronor för att stärka beredskapen och motståndskraften i hälso- och sjukvården. Regeringen beräknar att en miljard kronor kommer att avsättas 2023 och 1,5 miljarder kronor från och med år 2024 under förutsättning att riksdagen anvisar medel för det aktuella anslaget.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström