Pressmeddelande från Socialdepartementet

Subventionering av barns speciallivsmedel ses över

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över regleringen av subvention av speciallivsmedel till barn. Det nuvarande systemet har i stort inte förändrats sedan slutet av 1970-talet och ett syfte med uppdraget är att modernisera regleringen.

– Det finns barn som av olika medicinska skäl behöver särskilda livsmedel för att må bra, och staten subventionerar en del av livsmedelskostnaden. Men mycket har förändrats sedan regleringens sjösattes i slutet av 70-talet och nu är det dags för en modernisering, säger socialminister Lena Hallengren.

Systemet med subvention för speciallivsmedel till barn under 16 år vid vissa diagnoser infördes 1979. Listan över diagnoser har inte förändrats sedan dess. Samtidigt har tillgängligheten till vissa särskilda livsmedel ökat väsentligt i dagligvaruhandeln. Priserna på de produkter som finns både på öppenvårdsapotek och i dagligvaruhandeln tenderar vidare att vara betydligt högre på öppenvårdsapotek, även om patienten som får sitt livsmedel via apotek bara betalar 120 kr per uthämtningstillfälle i egenavgift.

Den särskilda utredaren ska bland annat se över regleringen av subvention av speciallivsmedel för barn och föreslå ett moderniserat och kostnadseffektivt subventionssystem som syftar till att barn med behov av speciallivsmedel erbjuds en jämlik och ändamålsenlig tillgång utifrån medicinska behov samtidigt som kostnaderna för det allmänna hålls inom befintlig kostnadsram. Utredaren ska också analysera och bedöma vem som bör vara huvudman för detta, analysera och vid behov föreslå en justering av åldersgränsen på 16 år samt analysera och vid behov föreslå ändringar av vilka diagnoser som bör ingå i en ny reglering.

Regeringen utser Jenny Wennhall, rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö till särskild utredare.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.