Pressmeddelande från Miljödepartementet

Tydlig och förutsägbar finansiering till kommuner och miljöorganisationer för att arbeta med slutförvaret

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar så att kommuner och miljöorganisationer ska kunna delta i frågor som rör slutförvaret av använt kärnbränsle. När kärnavfallsrådets arbete upphör vid årsskiftet blir en långsiktig finansiering särskilt viktig. Därför föreslås det att kommuners och organisationers arbete finansieras av de avgifter som betalas till kärnavfallsfonden.

– De berörda kommunerna och miljöorganisationerna är mycket viktiga för att det kommande slutförvaret för använt kärnbränsle ska bli så bra och säkert som möjligt. Nu vill vi se till att deras arbete också finansieras på ett tydligt och förutsägbart sätt, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Regeringen remitterar idag en promemoria med förslag på ändringar i lagstiftningen för att ge långsiktig finansiering till kommuners och ideella organisationers medverkan i frågor som rör slutförvar av använt kärnbränsle. Förslagen innebär att det blir enklare och tydligare för de berörda kommunerna och miljöorganisationerna att bidra till arbetet med att ta om hand kärnavfallet, eftersom finansieringen av arbetet kan säkerställas genom de avgifter som idag betalas till kärnavfallsfonden.

– Kärnavfallsrådet har gjort ett oerhört värdefullt arbete med att tvärvetenskapligt förankra och ge råd till regeringen inför beslutet om slutförvaret. Nu när rådet upphör är det extra viktigt att alla övriga berörda instanser har resurser att bidra till det fortsatta arbetet framåt, säger Annika Strandhäll.

Promemorian är på remiss till och med den 11 oktober 2022.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Vidar J Lindgren
tf. pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren

När publiceras remissen?

Remissen kommer att publiceras på webbplatsen efter att den har expedierats av Miljödepartementet.

Prenumerera gärna på innehåll på regeringen.se.

Remiss om ändringar i finansieringslagen

I promemorian som nu skickas på remiss lämnas förslag till ändringar i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Genom ändringarna föreslås att kärnavfallsavgiften återigen får användas för ekonomiskt stöd till ideella föreningar för vissa insatser i samband med den fortsatta prövningen av det sammanhängande systemet för slutförvaring av använt kärnbränsle. Även platsvalskommunernas rätt till ersättning ur kärnavfallsfonden utökas för att anpassas till kommunernas förväntade arbetsinsatser i de kommande beslutsprocesserna för slutförvaring av restprodukter. Syftet med förslagen är att säkerställa att en fortsatt allsidig bedömning och granskning av slutförvaringens miljö- och säkerhetskonsekvenser kan äga rum och att allmänheten ges insyn i arbetet med slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt driftavfall.

Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet är ett tvärvetenskapligt råd som utsågs av dåvarande regeringen 1992 för att utreda frågor om kärnavfall och lämna råd till regeringen och vissa myndigheter i dessa frågor. Rådet skulle anses ha fullgjort sin uppgift när beslut om slutförvaret togs. Regeringen beslutade om slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall i december 2021 och om slutförvaret för använt kärnbränsle i januari 2022. Rådets funktion som rådgivare till regeringen och myndigheter angående slutförvaret är därmed slutförd.