Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny lag ger kommunerna ansvar för brotts­före­byggande arbete

Publicerad

Det brottsförebyggande arbetet är prioriterat och i det lokala arbetet har kommunerna en särskilt viktig roll. För att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är effektivt och kunskapsbaserat föreslår regeringen att kommunernas ansvar ska regleras i en ny lag. Det föreslås i en proposition som beslutas den 22 december. Även det nationella stödet i det brottsförebyggande arbetet stärks och utvecklas i budgetpropositionen för 2023.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

För att stoppa nyrekrytering till kriminella nätverk och tränga tillbaka den brottslighet som hotar vår gemenskap krävs ett strukturerat och långsiktigt brotts­före­­byggande arbete i hela samhället. Kommunernas breda uppdrag innebär att de tillsammans med Polis­myndigheten utgör kärnan i det lokala brotts­före­byggande arbetet. För att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är effektivt och kunskaps­baserat föreslås att deras ansvar regleras i en ny lag. Detta framgår också av Tidöavtalet som är en överens­kommelse mellan Sverige­demokraterna, Moderaterna, Krist­demo­kraterna och Liberalerna.

Enligt förslaget ska kommunerna ta fram en lägesbild över brotts­ligheten i kommunen och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brotts­före­byggande arbetet och inrätta en samord­nings­funktion. Med anledning av den nya lagen avsätts medel från och med  2023 för att ersätta kommunerna genom en höjning av de generella statsbidragen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

För att lagen ska implementeras effektivt behöver kommunerna ett kraftigt utökat och ändamåls­enligt nationellt stöd. Regeringen tillför Brotts­före­byggande rådet (Brå) 42 miljoner kronor för detta från och med med nästa år. Även läns­styrelsernas stöd till kommunerna i det brottsföre­byggande arbetet kommer att förstärkas. Regeringen tillför även riktade medel som kom­munerna kan söka för vissa brottsföre­byggande insatser.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl