Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen vill ta bort kravet på digitala lärverktyg i förskolan

Publicerad

Att öka barns och ungas läsförmåga är en prioriterad fråga för regeringen. Satsningar görs för att minska skärmtiden och öka antalet böcker i förskolor och skolor. Nu tar regeringen ytterligare ett steg och ger Skolverket i uppdrag att föreslå ändringar i förskolans läroplan som innebär att utbildningen i huvudsak ska vara skärmfri för barnen.

Ladda ner:

– Vår regering genomför åtgärder för att minska skärmtiden och satsar stort på fler böcker i förskolor och skolor. Vi behöver gå från skärm till pärm och det gäller inte minst för våra barn i förskolan, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

– Det finns vetenskapligt stöd för att skärmfria miljöer skapar bättre förutsättningar för barn att utveckla relationer, koncentrera sig och att lära sig att läsa och skriva. Därför vill vi att förskolan till största delen ska vara skärmfri för barnen, säger skolminister Lotta Edholm.  

I förskolans läroplan anges i dag bland annat att förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg. Skolverket får nu i uppdrag att göra en översyn av området digitalisering i förskolans läroplan. Myndigheten ska föreslå ändringar som innebär att det inte ska finnas krav på att digitala lärverktyg ska användas i förskolan. Eventuell användning av digitala lärverktyg i förskolan ska ske selektivt utifrån tydligt vetenskapligt stöd och dokumenterat pedagogiskt mervärde.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 4 juni 2024.

Utdrag ur regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Statens skolverk

16. Översyn av området digitalisering i förskolans läroplan

Statens skolverk ska föreslå ändringar i förskolans läroplan (SKOLFS 2018:50) som innebär att det inte ska finnas krav på att digitala lärverktyg ska användas i förskolan. Myndigheten ska även föreslå ändringar som innebär att utbildningen i huvudsak ska vara skärmfri för barnen. Detta eftersom vetenskaplig empiri och beprövad erfarenhet visar att analoga aktiviteter i analoga miljöer gynnar barns lärande och allsidiga utveckling samt kan bidra till att minska barnens stillasittande. Myndigheten ska vidare föreslå ändringar som innebär att eventuell användning av digitala lärverktyg i förskolan ska ske selektivt utifrån tydligt vetenskapligt stöd och dokumenterat pedagogiskt mervärde. Vid genomförandet av uppdraget ska Skolverket inhämta kunskaper och erfarenheter från relevanta aktörer, särskilt vad gäller barns kognitiva utveckling, hälsa och välbefinnande i relation till användandet av digitala lärverktyg. Myndigheten ska i arbetet beakta Regeringskansliets remittering av Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 (U2022/03951) och Världshälsoorganisationens riktlinjer om skärmtid – Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age (WHO 2019). Skolverket ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 4 juni 2024.

Presskontakt

Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Laddar...