Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utredare ska se över utökade belastningsregisterkontroller inom utbildningsväsendet

Publicerad

Trygghet, studiero och säkerhet är prioriterade frågor för regeringen. Därför ska en utredare biträda Utbildningsdepartementet med att se över möjligheten att utöka den registerkontroll som görs i samband med anställning inom skolväsendet. I uppdraget ingår också att komplettera tidigare förslag om att införa belastningsregisterkontroll inför antagning till vissa högskoleutbildningar.

– Skolan ska vara en trygg och säker plats för alla barn och unga att få en bra start i livet. Samtidigt vet vi att det har förekommit att personer som är dömda för allvarliga brott har fått jobb i förskolor och skolor. Detta är fullständigt oacceptabelt. Inga personer som äventyrar barns och elevers säkerhet eller riskerar att rekrytera elever in i gängens klor ska få arbeta i skolans värld, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Den som söker jobb i förskola eller skola ska i dag visa upp ett utdrag ur belastningsregistret där det framgår om personen dömts för sexualbrott, olika barnpornografibrott, mord, dråp, grova former av misshandel, människorov eller grovt rån. Dagens bestämmelser togs fram för över 20 år sedan. Eftersom både samhället och brottsligheten har förändrats behöver lagstiftningen ses över. Utredaren ska därför göra en gedigen genomgång av vilka brott som ska omfattas av registerkontrollen.

– De utdrag som krävs i dag fångar inte upp personer som är dömda för exempelvis vapenbrott, narkotikabrott, terroristbrott eller vissa våldsbrott. Därför vill vi nu se över om fler brott ska läggas till i den registerkontroll som görs när ny personal anställs i förskolan och skolan eller i annan pedagogisk verksamhet, säger skolminister Lotta Edholm.

Mot bakgrund av den allvarliga utvecklingen med barn och unga som dras in i gängkriminalitet samt omvärldsläget med exempelvis kopplingar mellan våldsbejakande extremistmiljöer och skolverksamhet bedöms några brott angelägna att snabbt föra in i regleringen om registerkontroll. Därför har Utbildningsdepartementet även tagit fram en departementspromemoria som nu skickas ut på remiss. I promemorian föreslås att den kontroll av uppgifter i belastningsregistret som ska göras inför anställning inom skolväsendet ska omfatta det nya brottet ”involverande av underårig i brottslighet” och brott mot terroristbrottslagen.

I dag behöver inte den som ska anställas eller till exempel praktisera inom kommunal vuxenutbildning (komvux) uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Därför ska utredaren även lämna förslag som innebär att all verksamhet som ingår i skolväsendet ska omfattas av krav på belastningsregisterkontroll inför anställning, anlitande eller annat mottagande i verksamheten.

Även högskolan ska vara trygg och säker

Det finns också flera högskoleutbildningar där studenterna under utbildningen kommer i kontakt med personer i beroendeställning. En utredning har tidigare sett över frågan om belastningsregisterkontroll inför antagning till vissa högskoleutbildningar på skolområdet respektive hälso- och sjukvårdsområdet (SOU 2021:83). Förslagen behöver dock kompletteras, bland annat för att enskilda utbildningsanordnare inte omfattas av de tidigare förslagen.

– För vissa högskoleutbildningar är det av särskild vikt att skydda barn, ungdomar och vissa patientgrupper. Som reglerna ser ut i dag har ett lärosäte ingen möjlighet att neka en person som tidigare har dömts för brott att påbörja en utbildning. Nu tar vi ytterligare steg för att möjliggöra belastningsregisterkontroll inför antagning till vissa högskoleutbildningar, säger utbildningsminister Mats Persson.

Det finns även ett behov att öka tryggheten för studenter och lärare i högskolan som utsätts för trakasserier och hot av studenter i de fall där disciplinåtgärder inte bedöms kunna vidtas. I vissa situationer är det nödvändigt att kunna avskilja en student från högskoleutbildning, till exempel om det finns risk för att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen. Därför ska utredaren även lämna förslag som innebär ökade möjligheter att avskilja studerande i högskolan.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2025.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...